LIÊN KẾT KHÁC

Văn bản về Công tác Tổ chức Bộ máy

STT

Số văn bản

Ngày
ban hành

Cơ quan
 ban hành

Tên tài liệu

Hiệu lực
thi hành

 
 

01

08/2012/QH13

18/06/2012

Quốc hội

Luật Giáo dục đại học

01/01/2013

 

02

10/2012/QH13

18/06/2012

Quốc hội

Bộ Luật lao động

01/05/2013

 

03

44/2013/NĐ-CP

10/05/2013

Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

01/07/2013

 

04

58/2010/QĐ-TTg

22/09/2010

Thủ tướng
Chính phủ

Quyết định về việc ban hành "Điều lệ trường đại học"

10/11/2010

 

05

14/2009/TT-BGDĐT

28/05/2009

Bộ GD&ĐT

Thông tư ban hành “Điều lệ trường cao đẳng”

10/07/2009

 

06

5099/QĐ-BGDĐT

19/11/2013

Bộ Giáo dục
và Đào tạo

Quyết định về việc ban hành "Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức

19/11/2012

 

07

3951/QĐ-ĐHĐN

26/06/2013

Đại học
Đà Nẵng

Quyết định về việc ban hành "Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức của Đại học Đà Nẵng"

26/06/2013

 

08

08/2014/TT-BGDĐT

20/03/2014

Bộ Giáo dục
và Đào tạo

Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

05/05/2014

 

09

41/2012/NĐ-CP

08/05/2012

Chính phủ

Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

25/06/2012

 

10

14/2012/TT-BNV

18/02/2012

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012

của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

05/02/2013

 
     11 58/2010/QĐ-TTg    22/9/2010  Chính phủ Quyết định về việc ban hành "Điều lệ trường đại học"     10/11/2010  
12 3951/QĐ-ĐHĐN 26/06/2013

Đại học

Đà Nẵng

Quyết định về việc ban hành "Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức của Đại học Đà Nẵng" 26/06/2013  
13 70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

có hiệu lực từ ngày 30/01/2015

Chính phủ

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Điều lệ trường đại học

   
14 6950/QĐ-ĐHĐN 01/12/2014 Đại học Đà Nẵng Quyết định về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc 01/12/2014  
15 1600/QĐ-ĐHĐN 30/3/2015 Đại học Đà Nẵng Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh thuộc Đại học Đà Nẵng 30/3/2015  
16 7460/QĐ-ĐHĐN 18/12/2014 Đại học Đà Nẵng Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Đại học Đà Nẵng 18/12/2014  

 

Print
183 Rate this article:
No rating