LIÊN KẾT KHÁC

Về việc công bố các cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng gương điển hình tiên tiến và quá trình cống hiến đợt 2 năm 2021

Kính gửi: Toàn thể viên chức, người lao động của Đại học Đà Nẵng

Căn cứ Thông tư số 21/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Kế hoạch 1374/KH-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025; Công văn số 621/BGDĐT-TĐKT ngày 22/02/2021  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hiện, lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến; Công văn số 834/ĐHĐN-TCCB ngày 01/3/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ giới thiệu và đề nghị khen thưởng các gương điển hình tiên tiến năm học 2020-2021; Công văn số 3748/ĐHĐN-TCCB ngày 03/11/2021 của Giám đốc ĐHĐN về việc xét khen thưởng quá trình cống hiến đợt 2 năm 2021.

Ngày 16/12/2021, Hội đồng xét tặng gương điển hình tiên tiến và tặng thưởng quá trình cống hiến đợt 2 năm 2021 theo Quyết định số 4192/QĐ-ĐHĐN ngày 08/12/2021 của Giám đốc ĐHĐN đã họp, trao đổi, thảo luận, bỏ phiếu bình chọn và thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khen thưởng cho các cá nhân như danh sách kèm theo.

Thường trực Hội đồng kính thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động được biết và cho ý kiến về danh sách như trên. Mọi thông tin phản hồi (nếu có), vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức Cán bộ trước ngày 24/12/2021.

Trân trọng./.

Công văn công bố kèm theo danh sách

Tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị

 

Print
297 Rate this article:
No rating