LIÊN KẾT KHÁC

15 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đại học Đà Nẵng năm học 2023-2024

Ngày 08/9/2023, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã ký ban hành Công văn số 3875/ĐHĐN-VP về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024, quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học: "Thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu tốt, phục vụ tốt vì mục tiêu phát triển bền vững".

 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện chủ trương phát triển ĐHĐN thành Đại học Quốc gia (ĐHQG) theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, Giám đốc ĐHĐN yêu cầu các trường thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc (gọi chung là đơn vị) tập trung thực hiện 15 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.


Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, 

phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

năm học 2023-2024, góp phần thực hiện 

thành công Chiến lược phát triển ĐHĐN

Hướng về người học, thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu tốt, phục vụ tốt

Kính mời xem Công văn số 3875/ĐHĐN-VP dưới đây.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
130 Rate this article:
No rating