LIÊN KẾT KHÁC

Văn bản quy phạm nội bộ về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự của Đại học Đà Nẵng

 

STT Tên văn bản Số văn bản Ngày ban hành
1 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng Nghị quyết số 08/NQ-HĐĐH 12/7/2021
Còn hiệu lực
2 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng Nghị quyết số 13/NQ-HĐĐH 07/9/2021
Còn hiệu lực
3 Quy chế dân chủ trong hoạt động của Đại học Đà Nẵng Nghị quyết số 14/NQ-HĐĐH 24/9/2021
Còn hiệu lực
4 Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Đại học Đà Nẵng Quyết định số 551/QĐ-ĐHĐN 28/01/2022
Còn hiệu lực
5 Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Đại học Đà Nẵng Quyết định số 4191/QĐ-ĐHĐN 08/12/2021
Còn hiệu lực
6 Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 Quyết định số 4274/QĐ-ĐHĐN 15/12/2021
Còn hiệu lực
7 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cho viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng Quyết định số 5005/QĐ-ĐHĐN 27/11/2023
Còn hiệu lực
8 Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của ĐHĐN Quyết định số 4343/QĐ-ĐHĐN 01/12/2020
Còn hiệu lực
9 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng Quyết định số 4768/QĐ-ĐHĐN 28/12/2020
Còn hiệu lực
10 Quy định tiêu chuẩn bổ sung trong việc xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng  Quyết định số 4036/QĐ-ĐHĐN 18/10/2022
Còn hiệu lực
11 Quy chế về công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại Đại học Đà Nẵng Quyết định số 2763/QĐ-ĐHĐN 14/08/2020
Còn hiệu lực
12 Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN Quyết định số 1676/QĐ-ĐHĐN 29/04/2021
Còn hiệu lực
13 Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến Quyết định số 4765/QĐ-ĐHĐN 28/12/2020
Còn hiệu lực
14 Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức Quyết định số 3295/QĐ-ĐHĐN Hết hiệu lực
15 Quy định quản lý viên chức của Đại học Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu Quyết định số 2973/QĐ-ĐHĐN 12/7/2023
Còn hiệu lực
16 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chức năng trực thuộc ĐHĐN Quyết định số 1276/QĐ-ĐHĐN 11/03/2016
Còn hiệu lực
17 Quy định thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí Quyết định số 191/QĐ-ĐHĐN 11/01/2016
Còn hiệu lực
18 Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN Quyết định số 5118/QĐ-ĐHĐN 29/08/2014
Còn hiệu lực
       

 

Print
3230 Rate this article:
3.3