LIÊN KẾT KHÁC

Biểu mẫu

...........................................................................................................................................................................................

I. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM

STT Mẫu Tên tài liệu
1 Mẫu 1 Tờ trình đề nghị của đơn vị
2 Mẫu 2 Quyển lý lịch
3 Mẫu 3 Chương trình công tác
4 Mẫu 4 Bản tự nhận xét, đánh giá của nhân sự 
5 Mẫu 5 Bản nhận xét, đánh giá về nhân sự của tập thể lãnh đạo đơn vị nơi nhân sự đang công tác
6 Mẫu 6 Bản nhận xét, đánh giá về nhân sự của cấp ủy các cấp 
7 Mẫu 7aMẫu 7b Bản nhận xét nhân sự của Chi ủy hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố
8 Mẫu 8 Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân 

II. HỒ SƠ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

STT Mẫu Tên tài liệu
1 Mẫu 1 Đơn xin đi học tập hoặc đi công tác
2 Mẫu 2 Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008
3 Mẫu 3 Bản cam kết xin đi học tập
4 Mẫu 4 Báo cáo trước khi đi nước ngoài
5 Mẫu 5 Báo cáo kết quả học tập, bồi dưỡng
6 Mẫu 6 Đơn xin gia hạn thời gian học tập

III. LƯƠNG, PHỤ CẤP THÂM NIÊN

STT Mẫu Tên tài liệu
1 Mẫu 1 Tờ trình đề nghị nâng bậc lương
2 Mẫu 2 Danh sách đề nghị nâng bậc lương thường xuyên
3 Mẫu 3 Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn
4 Mẫu 4 Danh sách đề nghị tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung
5 Mẫu 5 Biên bản họp xét nâng bậc lương
6 Mẫu 6 Bản kê khai quá trình hưởng lương đối với giảng viên cao cấp
7 Mẫu 7 Bản tự khai đề nghị hưởng thâm niên nhà giáo

IV. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

STT Mẫu Tên tài liệu
1 Mẫu 1 Bản đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị 
2 Mẫu 2 Bản đánh giá, xếp loại chất lượng cho viên chức và người lao động
3 Mẫu 3 Bản nhận xét cấp ủy Đảng 
4 Mẫu 4 Báo cáo tổng hợp đánh giá, phân loại

V. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

STT Mẫu Tên tài liệu
1 Mẫu 01 Báo cáo thành tích đề nghị hình thức khen thưởng và công nhận danh hiệu cấp Bộ, cấp Nhà nước cho tập thể
2 Mẫu GV-CV 02 Mẫu CBQL 03 Báo cáo thành tích đề nghị hình thức khen thưởng và công nhận danh hiệu cấp Bộ, cấp Nhà nước cho cá nhân
3 Mẫu tập thể 04; Mẫu cá nhân 05 Báo cáo thành tích đề nghị hình thức khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua cấp ĐHĐN
4 Mẫu Tóm tắt thành tích của sáng kiến/đề tài khoa học đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ/Toàn quốc
5 Mẫu Tóm tắt thành tích đề nghị danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước 
6 Mẫu Biên bản họp
7 Mẫu Tờ trình, Danh sách đề nghị khen thưởng

 

VI. MẪU HỒ SƠ VIÊN CHỨC

STT Mẫu Tên tài liệu
1 Mẫu 1 Sơ yếu lý lịch viên chức
2 Mẫu 2 Phiếu bổ sung lý lịch viên chức
3 Mẫu 3 Phiếu chuyển hồ sơ viên chức
4 Mẫu 4 Phiếu giao nhận hồ sơ viên chức
5 Mẫu 5 Phiếu nghiên cứu hồ sơ viên chức
6 Mẫu 6 Phiếu theo dõi khai thác hồ sơ viên chức
7 Mẫu 7 Biểu mẫu báo cáo chất lượng viên chức
8 Mẫu 8 Biểu mẫu báo cáo tiền lương viên chức
9 Mẫu 9 Giấy đề nghị kéo dài thời gian công tác cho công chức, viên chức là GS, PGS, TSKH, TS

 

 

 
Print
6047 Rate this article:
4.3