LIÊN KẾT KHÁC

Quy trình bình xét, lựa chọn, suy tôn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

QUY TRÌNH BÌNH XÉT, LỰA CHỌN, SUY TÔN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

(Theo quy định tại Điều 24 Quyết định số 4768/QĐ-ĐHĐN ngày 28/12/2020 của Giám đốc ĐHĐN)

 

1. Đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm

a) Thời gian tổ chức xét: Trước tháng 7 hàng năm, các đơn vị tiến hành bình xét, bỏ phiếu bình chọn, công nhận hoặc đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền được phân cấp.

b) Quy trình xét duyệt

Bước 1. Cá nhân và tập thể viết báo cáo thành tích; tự đối chiếu với tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, tự nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; trình bày báo cáo này trước đơn vị trực tiếp quản lý.

Bước 2. Các tập thể nhỏ căn cứ vào báo cáo thành tích kèm theo minh chứng của cá nhân trong đơn vị cung cấp, đối chiếu với tiêu chuẩn để bình xét, thảo luận, bỏ phiếu bình chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho từng cá nhân thuộc quyền quản lý và lập danh sách kèm theo biên bản đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp cơ sở xem xét, công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;

Bước 3. Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp cơ sở căn cứ vào biên bản họp và hồ sơ đề nghị của tập thể nhỏ, đối chiếu với tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng để tiến hành thẩm định, thảo luận thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, bỏ phiếu bình chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Đồng thời lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng cấp ĐHĐN xét tặng, đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các trường hợp không thuộc thẩm quyền quyết định của cấp cơ sở;

Trên cơ sở đề nghị của HĐ TĐ-KT cấp cơ sở, thủ trưởng đơn vị ra quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được phân cấp và lập hồ sơ đề nghị HĐ TĐ-KT cấp trên xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng không thuộc thẩm quyền.

Bước 4. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị của HĐ TĐ-KT cấp cơ sở và thành tích của các tập thể, cá nhân, Thường trực HĐ TĐ-KT ĐHĐN đối chiếu thành tích của các tập thể, cá nhân với tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng để thẩm định hồ sơ; HĐ TĐ-KT xem xét, thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu xét duyệt hoặc đề nghị cấp trên xét duyệt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các trường hợp đủ tiêu chuẩn. Đồng thời lập hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng và đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn cho các trường hợp đủ tiêu chuẩn.

Căn cứ kết quả họp của Hội đồng thi đua, khen thưởng hoặc Ban thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp ĐHĐN, Giám đốc ĐHĐN ra quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền và lập hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét, công nhận hoặc đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng không thuộc thẩm quyền.

Lưu ý: Trường hợp khen thưởng thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc thì không phải thực hiện quy trình này.

2. Đối với  việc bình xét thi đua khối

a) Thời gian đánh giá, tổ chức bình chọn: Việc bình xét thi đua khối được thực hiện trước 15/6 hàng năm.

b) Quy trình đánh giá, bình chọn

Bước 1. Căn cứ vào tiêu chuẩn và thang điểm thi đua khối, các trường đại học thành viên, phân hiệu trong khối thi đua tập hợp tài liệu, minh chứng khi kết thúc năm học để phục vụ công tác tự đánh giá;

Bước 2. Các đơn vị tổ chức tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chuẩn thi đua khối; tổng hợp kết quả tự đánh giá, lập báo cáo gửi ĐHĐN;

Bước 3. ĐHĐN tổ chức thẩm định hồ sơ, chấm điểm và lập báo cáo trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng ĐHĐN xem xét, bỏ phiếu bình chọn danh hiệu thi đua khối, công bố kết quả suy tôn và đề nghị Giám đốc ĐHĐN ra quyết định công nhận danh hiệu thi đua khối hoặc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, khen thưởng theo thẩm quyền.

Print
5152 Rate this article:
3.0