LIÊN KẾT KHÁC

Quy trình nhận xét, đánh giá viên chức phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

1. Trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, đơn vị phải thực hiện đánh giá viên chức (có xác nhận bằng văn bản).

Trường hợp viên chức lãnh đạo, quản lý vừa thực hiện quy trình đánh giá theo quy định (trong thời hạn dưới 06 tháng) kể từ ngày thực hiện quy trình bổ nhiệm, Tập thể lãnh đạo đơn vị có thể sử dụng kết quả đánh giá đó để làm cơ sở xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

2. Quy trình đánh giá viên chức

a) Viên chức làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ hay chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ;

b) Người đứng đầu đơn vị nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ của viên chức;

c) Họp cấp ủy đơn vị để thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo tự nhận xét, đánh giá của viên chức, thống nhất ý kiến nhận xét, đánh giá viên chức bằng văn bản;

d) Đơn vị gửi Ban Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN hồ sơ đánh giá viên chức, gồm: (1) Bản tự đánh giá của viên chức; (2) Bản nhận xét, đánh giá nhân sự của người đứng đầu và của cấp ủy đơn vị; (3) Biên bản cuộc họp đánh giá viên chức; (4) Bản nhận xét nhân sự của chi ủy nơi cư trú (hoặc tổ trưởng tổ dân phố đối với nơi cư trú không có chi ủy).

3. Ngoài việc đánh giá trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, việc đánh giá đối với viên chức lãnh đạo, quản lý định kỳ hằng năm được thực hiện theo quy định hiện hành.

Print
4483 Rate this article:
3.8