LIÊN KẾT KHÁC

Quy trình thành lập Hội đồng trường các trường đại học thành viên

Quy trình thành lập Hội đồng trường các trường đại học thành viên

(Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 4343/QĐ-ĐHĐN ngày 01/12/2020 của Giám đốc ĐHĐN)

 

Khi trường đại học thành viên chưa có Hội đồng trường hoặc trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng trường hiện tại ít nhất 30 ngày làm việc, Tập thể lãnh đạo trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện quy trình thành lập Hội đồng trường dưới sự chỉ đạo và giám sát của Tổ công tác ĐHĐN và hoàn thiện hồ sơ trình ĐHĐN xem xét, công nhận gồm các bước như sau:

Bước 1. Tập thể lãnh đạo trường họp, trao đổi thảo luận và dự kiến số lượng, cơ cấu thành viên, dự kiến phương án nhân sự thành viên Hội đồng trường và trình Giám đốc ĐHĐN xem xét, phê duyệt.

Bước 2. Căn cứ đề xuất của trường, Tập thể lãnh đạo ĐHĐN họp, thảo luận và thống nhất chủ trương về số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng trường. Trên cơ sở đó, Giám đốc ĐHĐN có văn bản phê duyệt số lượng, cơ cấu thành viên và cử đại diện ĐHĐN tham gia Hội đồng trường.

Bước 3. Tổ chức cuộc họp gồm Tập thể lãnh đạo trường và đại diện ĐHĐN được cử tham gia Hội đồng trường để thông báo chủ trương của Giám đốc ĐHĐN, trao đổi thảo luận những vấn đề có liên quan và dự kiến nhân sự thuộc thành viên bầu (bên trong và bên ngoài) của Hội đồng trường và trình Đảng ủy trường xem xét, cho ý kiến thống nhất.

Bước 4. Tổ chức Hội nghị để bầu các thành viên Hội đồng trường

Tập thể lãnh đạo trường chủ trì, tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường. Việc tổ chức giới thiệu các thành viên bầu, sử dụng Hội nghị toàn thể hoặc Hội nghị đại biểu của trường, tỷ lệ tham gia Hội nghị đại biểu (nếu có) phải được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Nếu sử dụng Hội nghị đại biểu thì số đại biểu phải chiếm trên 50% so với tổng số viên chức và người lao động của trường tính đến thời điểm tổ chức Hội nghị. Trường hợp Quy chế tổ chức và hoạt động của trường chưa quy định thì Tập thể lãnh đạo trường thống nhất với đại diện ĐHĐN và các thành viên đương nhiên khác của Hội đồng trường để chỉ đạo thực hiện.

Ghi chú: Hội nghị chỉ được tổ chức khi số người được triệu tập tham dự có mặt tối thiểu 50% số đại biểu được triệu tập.

Bước 5. Tổ chức Hội nghị đảng ủy trường để thống nhất nhân sự thành viên Hội đồng trường; cho ý kiến chủ trương về nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường (nếu có), Thư ký Hội đồng trường. Trên cơ sở đó, Tập thể lãnh đạo trường chủ trì, tổ chức cuộc họp các thành viên Hội đồng trường để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch (nếu có) và Thư ký Hội đồng trường; chỉ đạo lập Tờ trình kèm theo hồ sơ theo quy định và trình ĐHĐN xem xét công nhận theo thẩm quyền.

Trường hợp thành viên ngoài trường đại học trúng cử làm Chủ tịch Hội đồng trường thì Tập thể lãnh đạo trường trình Giám đốc ĐHĐN xem xét, thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật để Chủ tịch Hội đồng trường trở thành cán bộ cơ hữu của trường.

Bước 6. Đảng ủy ĐHĐN họp và ban hành nghị quyết thống nhất đối với nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường (nếu có). Trên cơ sở đó, Giám đốc ĐHĐN lập tờ trình trình Hội đồng ĐHĐN xem xét, biểu quyết bằng phiếu kín và ban hành quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường (nếu có), Thư ký Hội đồng trường và các thành viên Hội đồng trường theo quy định.

Print
1570 Rate this article:
2.7