LIÊN KẾT KHÁC

Quy trình, thủ tục thu nhận CBVC đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học

Bước 1. CBVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, được Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ công nhận (hoặc xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng của cơ sở đào tạo), trong thời hạn 07 ngày làm việc (đối với đào tạo ở trong nước); 30 ngày làm việc (đối với đào tạo ở ngoài  nước), CBVC phải trình diện tại đơn vị đang công tác, hoàn thiện hồ sơ và trình ĐHĐN qua Ban Tổ chức Cán bộ xem xét, làm hồ sơ thu nhận. Hồ sơ gồm có:

- Báo cáo kết quả học tập;

- Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm hoặc các giấy tờ có liên quan khác do cơ sở đào tạo cấp;

- Quyết định cử đi học (hoặc Quyết định gia hạn nếu có) (bản photo);

  •  

- Giấy xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại;

- Bài báo khoa học… có liên quan (nếu có).

Bước 2. Sau khi nhận đủ hồ sơ báo cáo kết qủa đào tạo, bồi dưỡng, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Ban Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm thẩm định, thu nhận CBVC, chuyển CBVC về đơn vị cũ tiếp tục công tác và báo cáo Giám đốc ĐHĐN.

Print
367 Rate this article:
No rating