Công văn số 708/ĐHĐN-ĐT về việc công bố thông tin luận án, luận văn trên website của cơ sở đào tạo

29/03/2017

   Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc công khai các thông tin liên quan đến quá trình đào tạo, đồng thời để nâng xếp hạng trên webometrics, ngoài việc lưu trữ luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, luận văn tốt nghiệp đại học, cao đẳng theo quy định tại quy chế đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị đào tạo trực thuộc (CSĐT) cần công bố tóm tắt thông tin về luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, luận văn tốt nghiệp trên website của đơn vị mình.

   Ban Đào tạo gửi đến các CSĐT biểu mẫu trang thông tin luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, luận văn tốt nghiệp được đính kèm tại đây.

   Xem toàn văn nội dung tại đây.