Công văn số 1480/ĐHĐN-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy trình liên kết đào tạo

04/05/2017

Để thống nhất việc thực hiện quy trình liên kết đào tạo trong toàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) với các đơn vị ngoài ĐHĐN (sau đây gọi là các cơ sở liên kết), ĐHĐN hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHĐN (sau đây gọi là các cơ sở đào tạo) thực hiện các nội dung được đính kèm tại đây.