Quyết định số 1091/QĐ-ĐHĐN về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng

15/03/2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG         

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 6950/QĐ-ĐHĐN ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Xét đề nghị của ông Trưởng ban Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ” của Đại học Đà Nẵng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Giám đốc (để b/c)

- Lưu: VT, ĐT.

 

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

GS. TS. Trần Văn Nam

 

Nội dung chi tiết của văn bản xem tại đây.