Công văn số 1726 /ĐHĐN-ĐT về việc Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2016

15/04/2016

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

 Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT- BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và Công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016;

 Đại học Đà Nẵng quy định cụ thể về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng hệ chính quy vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc (gọi tắt là đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng) năm 2016.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại đây