Quyết định số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007

27/05/2016

Xem nội dung tại đây.