THÔNG TIN CÔNG KHAI TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mời xem tại đây

Link công khai năm học 2023-2024

+ Trường Đại học Bách khoa

+ Trường Đại học Kinh tế

+ Trường Đại học Sư phạm

+ Trường Đại học Ngoại ngữ

+ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

+ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

+ Viện NCĐT Việt-Anh

+ Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn

+ Khoa Y Dược

Link công khai năm học 2022-2023

+ Trường Đại học Bách khoa

+ Trường Đại học Kinh tế

+ Trường Đại học Sư phạm

+ Trường Đại học Ngoại ngữ

+ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

+ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

+ Viện NCĐT Việt-Anh

+ Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn

+ Khoa Y Dược

Link công khai năm học 2021-2022

+ Trường Đại học Bách khoa

+ Trường Đại học Kinh tế

+ Trường Đại học Sư phạm

+ Trường Đại học Ngoại ngữ

+ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

+ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

+ Viện NCĐT Việt-Anh

+ Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn

+ Khoa Y Dược

Link công khai năm học 2020-2021

+ Trường Đại học Bách khoa

+ Trường Đại học Kinh tế

+ Trường Đại học Sư phạm

+ Trường Đại học Ngoại ngữ

+ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

+ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

+ Viện NCĐT Việt-Anh

+ Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn

+ Khoa Y Dược

Một số thông tin công khai năm học 2019 - 2020

+ Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019 - 2020

+ Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2019 - 2020

+ Công khai cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020

+ Công khai tài chính năm học 2019 - 2020

+ Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2019 - 2020

Một số thông tin công khai năm học 2018 - 2019

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2018 - 2019

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018 - 2019

Công khai cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019

Công khai tài chính năm học 2018 - 2019

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2018 - 2019

Một số thông tin công khai năm học 2017 - 2018

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017 - 2018

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2017 - 2018

Công khai cơ sở vật chất năm học 2017 - 2018

Công khai tài chính năm học 2017 - 2018

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2017 - 2018

Một số thông tin công khai năm học 2016 - 2017

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2016 - 2017

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2016 - 2017

Công khai cơ sở vật chất năm học 2016 - 2017

+ Công khai tài chính năm học 2016 - 2017

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2016 - 2017

Một số thông tin công khai năm học 2015 - 2016

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2015 - 2016

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2015 - 2016

Công khai cơ sở vật chất năm học 2015 - 2016

Công khai tài chính năm học 2015 - 2016

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2015 - 2016

Một số thông tin công khai năm học 2014 - 2015 (Biểu mẫu tổng hợp)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2014 - 2015

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2014 - 2015

Công khai cơ sở vật chất năm học 2014 - 2015

Công khai tài chính năm học 2014 - 2015

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2014 - 2015

Một số thông tin công khai năm học 2013 - 2014 (Biểu mẫu tổng hợp)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2013 - 2014

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2013 - 2014

Công khai cơ sở vật chất năm học 2013 - 2014

Công khai tài chính năm học 2013 - 2014

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2013 - 2014

Một số thông tin công khai năm học 2012 - 2013

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2012 - 2013

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2012 - 2013

Công khai cơ sở vật chất năm học 2012 - 2013

Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2012 - 2013

Công khai tài chính năm học 2012 - 2013

In
14370 Đánh giá bài viết:
3.8