Thành phố Đà Nẵng & các địa phương

1. Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng
https://www.danang.gov.vn/
2. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
https://dost.danang.gov.vn/
3. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
http://www.danang.edu.vn/
4. Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng
https://fad.danang.gov.vn/
5. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
https://sxd.danang.gov.vn/
6. Công an thành phố Đà Nẵng
https://catp.danang.gov.vn/
7. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
http://lhhdanang.vn/
8. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng
https://dafo.danang.gov.vn/
9. Báo Đà Nẵng
 https://baodanang.vn/
10. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam
http://www.quangnam.gov.vn/default.aspx
11. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi
http://w1.quangngai.gov.vn/Pages/qnp-qnpsub-lichcongtactuanqnp.html
12. Cổng thông tin điện tử tỉnh Kontum
https://www.kontum.gov.vn/
In
8717 Đánh giá bài viết:
3.8