Các tổ chức đoàn thể

 
CÔNG ĐOÀN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 3891115
Email: congdoandhdn@ac.udn.vn
Website: http://congdoan.udn.vn/
 

 
Chủ tịch Công đoàn
TS. Nguyễn Đức Hùng
   
Phó chủ tịch Công đoàn
TS. Đoàn Anh Tuấn
 
Phó chủ tịch Công đoàn
TS. Nguyễn Thị Bích Thu

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐOÀN THANH NIÊN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 3891985
Email:  
 

Bí thư
ThS. Lê Đình Quang Phúc

Phó Bí thư
TS. Dương Minh Quân

Phó Bí thư
ThS. Tôn Nữ Trà Mi

 

Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ðại học Ðà Nẵng được thành lập theo quyết định số 24/QÐ-BTV ngày 16/10/1995 của Ban Thường vụ Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Đà Nẵng, gồm có 08 đơn vị trực thuộc: Ðoàn Trường Ðại học Bách khoa, Ðoàn Trường Ðại học Kinh tế, Ðoàn Trường Ðại học Sư Phạm, Ðoàn Trường Đại học Ngoại Ngữ, Ðoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Ðoàn Cơ quan Ðại học Ðà Nẵng, Đoàn Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin, Đoàn Trung Tâm Phát triển Phần Mềm, Đoàn Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum. 
Ðoàn thanh niên là tổ chức chính trị - xã hội của Ðoàn viên Thanh niên Ðại học Ðà Nẵng, là đội hậu bị tin cậy của Ðảng, giữ vai trò nòng cốt chính trị trong Hội Sinh viên. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ðảng uỷ, Ban Giám đốc Ðại học Ðà Nẵng, Ðảng uỷ, Ban giám hiệu các trường thành viên; cùng với sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các Ban, Trung tâm của Ðại học Ðà Nẵng; trong nhiều năm qua Ðoàn thanh niên Ðại học Ðà Nẵng thực sự là môi trường giáo dục rèn luyện đào tạo các thế hệ cán bộ Ðoàn, thanh niên và sinh viên Ðại học Ðà nẵng cống hiến và trưởng thành. Ðoàn thanh niên luôn là lực lượng đi đầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đào tạo góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của Ðại học Ðà Nẵng. 
Đoàn Đại học Đà Nẵng là một trong những đơn vị đoàn trực thuộc lớn của Thành đoàn Ðà Nẵng, Ðoàn thanh niên Ðại học Ðà Nẵng đã, đang và sẽ tiếp tục có vị trí quan trọng góp phần đáng kể vào phong trào chung của tuổi trẻ thành phố cũng như tuổi trẻ cả nước.

 

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 3817534
Email:  
 

Chủ tịch hội Cựu chiến binh
PGS.TS. Đào Hữu Hòa

 
Phó Chủ tịch
ThS. Bùi Thiên Lam

Hội  được thành lập theo Quyết định số 134/QĐ-CCB ngày 30/6/2005 của Ban Chấp hành Hội CCB Thành phố Đà Nẵng. Là tổ chức Hội cấp trên cơ sở ( tương đương Quận - Huyện Hội ) với 87 hội viên sinh hoạt tại 05 Hội cơ sở và 01 Chi hội trực thuộc (Hội CCB Trường Đại học Bách khoa, Hội CCB Trường Đại học Kinh tế, Hội CCB Trường Đại học Sư phạm, Hội CCB Trường Đại học Ngoại ngữ, Hội CCB Cơ quan ĐHĐN, và Chi hội CCB trường Cao đẳng Công nghệ). Là một tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nằm trong hệ thống chính trị của Đại học Đà Nẵng, Hội CCB chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ - Ban Giám đốc ĐHĐN và sự chỉ đạo điều hành công tác, nghiệp vụ chuyên môn của Hội CCB Thành phố Đà Nẵng.

Hội Cựu chiến binh Đại học Đà Nẵng có chức năng nhiệm vụ: Đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và là nòng cốt tập hợp, đoàn kết vận động CCB thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là công tác đào tạo - NCKH cũng như các nhiệm vụ chính trị - xã hội khác của ĐHĐN và các chương trình kế hoạch công tác của Thành Hội.

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI SINH VIÊN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 3891985
Email:  
 
 
Chủ tịch Hội sinh viên
TS. Dương Minh Quân

Phó Chủ tịch
ThS. Lê Sao Mai

Phó Chủ tịch
ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh

    Hội sinh viên Ðại học Ðà Nẵng được thành lập vào tháng 10 năm 1999 trên cơ sở của 4 hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng trực thuộc: Hội Sinh viên Trường Ðại học Kỹ Thuật, Hội Sinh viên Trường Ðại học Kinh tế & QTKD, Hội Sinh viên Trường Ðại học Sư Phạm, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ.

     Hội Sinh viên là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Ðại học Ðà Nẵng, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ðảng uỷ, sư lãnh đạo của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Ðoàn thanh niên cùng thực hiện các nhiệm vụ chung của Ðại học Ðà Nẵng.

     Hiện nay Hội Sinh viên Ðại học Ðà Nẵng là một trong các hội sinh viên lớn của cả nước cùng với các Hội Sinh viên các đại học quốc gia và các đại học khu vực khác.

     Kế thừa, phát huy truyền thống của phong trào sinh viên của các trường thành viên trước đây, Hội Sinh viên Ðại học Ðà Nẵng đang ra sức củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động để thực sự trở thành mặt trận đoàn kết tập hợp rộng rải sinh viên Ðại học Ðà Nẵng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ðảng uỷ, Ban Giám đốc và Ðoàn thanh niên góp phần vào thành quả chung của Ðại học Ðà Nẵng. 

 

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG