V/v tuyển sinh đi đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

17/02/2012

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

-------------------

Số: 1086 /ĐHĐN-TCCB

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm  2010

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đi đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài

bằng ngân sách nhà nước năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi:  - Hiệu trưởng các trường thành viên

                   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

Thực hiện thông báo số 95/TB-BGDĐT ngày 08/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2010, Đại học Đà Nẵng đề nghị Hiệu trưởng các trường thành viên và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai việc tuyển sinh theo các bước sau đây:

1.  Thông báo rộng rãi đến các cán bộ, viên chức của đơn vị mình tinh thần của công văn số 95/TB-BGDĐT ngày 08/3/2010 của Bộ GD&ĐT.

2.  Tập hợp hồ sơ đáp ứng các yêu cầu tại mục 6, 7 và xếp hồ sơ theo đúng thứ tự quy định tại mục 8 của thông báo số 95/TB-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

3.  Thu lệ phí 350.000đ/1 hồ sơ (bao gồm lệ phí xét tuyển theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và lệ phí đi nộp hồ sơ).

4.  Đề xuất danh sách theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới;

5.  Gửi danh sách và lệ phí về Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN (Phòng 215), hạn cuối cùng là ngày 05/4/2010 (Thứ Hai). Sau ngày 05/4/2010, Đại học Đà Nẵng sẽ thành lập hội đồng xét tuyển hồ sơ.

Ghi chú:

* Phiếu đăng ký dự tuyển, Bản cam kết và Sơ yếu lý lịch sẽ do Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ ký.

* Công văn cử đi dự tuyển gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ do Đại học Đà Nẵng làm sau khi hồ sơ đã được xét tuyển ở cấp ĐHĐN.

* Trong mỗi hồ sơ kèm theo 1 bảng checklist danh mục các giấy tờ có nộp để tiện cho việc kiểm tra. Mặt ngoài túi hồ sơ dán mẫu theo quy định của Bộ GD&ĐT (Chỉ ghi các giấy tờ có nộp).

Đại học Đà Nẵng đề nghị các trường thành viên và đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các CBVC đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được đăng ký dự tuyển.

 

Nơi nhận: TL. GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
- Như trên; TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
- Lưu VP, TCCB. TS. TĂNG TẤN CHIẾN
  (Đã ký tên và đóng dấu)

 

 

In
1759 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI