Trung tâm trực thuộc

STT Trung tâm Chức vụ Họ và tên Quyết định
1 Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Giám đốc Trung tâm PGS.TS. Lê Thành Bắc (kiêm nhiệm) 4015/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm ThS. Nguyễn Thị Thu Hương 4270/QĐ-ĐHĐN
   
2 Trung tâm Phát triển Phần mềm Giám đốc Trung tâm TS. Trịnh Công Duy 4479/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm TS. Nguyễn Hà Huy Cường 1729/QĐ-ĐHĐN
3 Trung tâm Thông tin - Học liệu và Truyền thông Giám đốc Trung tâm TS. Huỳnh Minh Sơn 3463/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm ThS. Lê Thị Thanh Nhàn 3464/QĐ-ĐHĐN
4 Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục Giám đốc Trung tâm PGS.TS. Nguyễn Quang Giao  2079/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm    
5
Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn việc làm và du học tự túc Giám đốc Trung tâm PGS.TS. Dương Minh Quân (kiêm nhiệm) 2210/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm    
6 Trung tâm Nhật Bản Giám đốc Trung tâm TS. Hoàng Hải 2681/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm    
7

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý rủi ro

và Khoa học an toàn 

Giám đốc Trung tâm TS. Lê Anh Tuấn 303/QĐ-ĐHĐN
8 Trung tâm Y khoa Giám đốc Trung tâm TS.BS. Lê Viết Nho 2479/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm
ThS. BS. Lê Kim Trọng 4115/QĐ-ĐHĐN
9 Trung tâm Thể thao Giám đốc Trung tâm TS. Võ Đình Hợp (kiêm nhiệm) 02/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm Trần Văn Huệ 5456/QĐ-ĐHĐN
In
25017 Đánh giá bài viết:
4.0