Trung tâm trực thuộc

STT Trung tâm Chức vụ Họ và tên Quyết định
1 Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Giám đốc Trung tâm Lê Thành Bắc (kiêm nhiệm) 4015/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Hữu Hiển 2990/QĐ-ĐHĐN
Trần Thanh Hải Tùng 1625/QĐ-ĐHĐN
2 Trung tâm Phát triển Phần mềm Giám đốc Trung tâm Trịnh Công Duy 4479/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Hà Huy Cường 1729/QĐ-ĐHĐN
3 Trung tâm Thông tin - Học liệu và Truyền thông Giám đốc Trung tâm Huỳnh Minh Sơn 302/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm Lê Thị Thanh Nhàn 3592/QĐ-ĐHĐN
4 Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục Giám đốc Trung tâm    
Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Quang Giao (phụ trách) 1115/QĐ-ĐHĐN
5
Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn việc làm và du học tự túc Giám đốc Trung tâm Dương Minh Quân (kiêm nhiệm) 2210/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm    
6 Trung tâm Nhật Bản Giám đốc Trung tâm Hoàng Hải 2681/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm    
7

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý rủi ro

và Khoa học an toàn 

Giám đốc Trung tâm Lê Anh Tuấn 303/QĐ-ĐHĐN
8 Trung tâm Y khoa Giám đốc Trung tâm Lê Viết Nho 2479/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm
Lê Kim Trọng 4115/QĐ-ĐHĐN
9 Trung tâm Thể thao Giám đốc Trung tâm Võ Đình Hợp (kiêm nhiệm) 02/QĐ-ĐHĐN
Phó Giám đốc Trung tâm Trần Văn Huệ 5456/QĐ-ĐHĐN
In
21203 Đánh giá bài viết:
4.0