12
LIÊN KẾT KHÁC

Tổng quan

Địa chỉ: Tầng 11, khu B, 41 Lê Duẩn - quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.810254-02363.818730
Email: banthanhtra@ac.udn.vn
 
   
Trưởng Ban
TS. Nguyễn Hoàng Hải

Phó Trưởng Ban
ThS. Ngô Thị Hương Giang

 
Chức năng:

Ban Thanh tra là đơn vị chức năng của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc ĐHĐN phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của nhà trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong ĐHĐN thực hiện đúng chính sách, pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường theo quy định của pháp luật.

Giúp Giám đốc ĐHĐN và Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên kịp thời nắm tình hình về công tác đào tạo, việc thực hiện các quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của ĐHĐN để có hướng chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt công tác đào tạo. Tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo các phong trào thi đua ở các trường, các đơn vị trực thuộc. Có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, tổng kết đánh giá và đề nghị khen thưởng trong các phong trào thi đua của Đại học Đà Nẵng.

Nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, trình Giám đốc ĐHĐN phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu và trực tiếp tổ chức thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc ĐHĐN;

c) Giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

d) Tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

e) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm nội bộ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng;

f) Thanh tra lại vụ việc đã được Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của ĐHĐN khi được Giám đốc ĐHĐN giao.

g) Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra, công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của nhà trường theo yêu cầu của  Giám đốc ĐHĐN và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về Giáo dục;

h) Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc; Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh tra trong ĐHĐN

i) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHĐN giao

Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như các quy định của ĐHĐN về công tác đào tạo. Kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập và thi cử của công chức, viên chức, sinh viên và học sinh trong toàn ĐHĐN.

Tiếp nhận các kiến nghị, đơn thư khiếu nại, ...có liên quan đến công tác đào tạo của ĐHĐN; tiến hành thẩm tra, xem xét, xử lý các thông tin đó và tuỳ theo mức độ của sự  việc báo cáo với Giám đốc hoặc Hiệu trưởng các trường để có phương án chỉ đạo, giải quyết.

Tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ĐHĐN tổ chức phát động các phong trào thi đua trong toàn ĐHĐN. Phổ biến tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đến từng công chức, viên chức của ĐHĐN. Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ĐHĐN trong việc tổ chức tổng kết các phong trào thi đua, bình xét danh hiệu thi đua và đề nghị hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong ĐHĐN. Thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận danh hiệu thi đua và quyết định hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân theo kết luận của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ĐHĐN.

 
STT Họ và tên Chức vụ ĐTDĐ ĐTCQ Email
1 TS. Nguyễn Hoàng Hải Trưởng Ban 0914085396 3810254 hainh@ac.udn.vn
2 ThS. Ngô Thị Hương Giang Phó Trưởng Ban 0905721159 3891984 nthgiang@ac.udn.vn
3 Trần Thị Thủy Chuyên viên 0984964967 3818730 thuytt@ac.udn.vn
4 Đặng Thị Thanh Nga Chuyên viên 0974487865 3818730 dttnga@ac.udn.vn
5 Bùi Thị Loan Chuyên viên 0343982408 3818730 btloan@ac.udn.vn

 

Print
250 Rate this article:
No rating