ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban quản lý Cơ sở Vật chất và Đầu tư

LIÊN KẾT KHÁC

Thông tư 11/2021/ TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trường Bộ XD HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (file kèm theo)

Print
2240 Rate this article:
3.0

Tài liệu để tải về