ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Các văn bản liên quan đến Dự án ODA

1) Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng ngày 24/02/2017: 149/TB-VPCP

2) Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP HCM, Đại học Đà Nẵng thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và trong khu vực ngày 02/11/2017: 542/TB-VPCP

3) Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế tài chính cho Dự án đầu tư xây dựng 03 trường: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP HCM và Đại học Đà Nẵng, dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới ngày 31/01/2020: 38/TB-VPCP

4) Nghị quyết Số 14/NQ-CP ngày 20/02/2020 của Chính phủ về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 03 Đại học: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP HCM và Đại học Đà Nẵng, dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế Giới (WB)

5) Công văn Số 1381/VPCP-QHQT ngày 25/02/2020 về việc phê duyệt các đề xuất Dự án của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP HCM và Đại học Đà Nẵng, vay vốn WB

6) Quyết định Số 741/QĐ-TTg ngày 02/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc" vay vốn Ngân hàng Thế giới.

7) Quyết định Số 1060/QĐ-TTg ngày 21/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc".

8) Nghị quyết Số 70/NQ-CP  ngày 08/7/2021 của Chính phủ về cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng các dự án thành phần thuộc Dự án "Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam", vay vốn WB.

9) Quyết định Số 3760/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho ĐHĐN tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho ĐHĐN tại Hòa Quý - Điện Ngọc.

10) Công văn Số 9572/VPCP-QHQT ngày 29/12/2021 của Văn Phòng Chính phủ về kết quả thẩm định cho vay lại Dự án Phát triển Đại học Việt Nam, vay vốn IDA thuộc WB.

11) Thông báo Số 21/2022/TB-LPQT ngày 31/5/2022 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực.

Print
6057 Rate this article:
2.7

Tin tức

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

23/04/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo.

23/04/2019

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo.

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

23/04/2019

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học

23/05/2015

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học

Đầu tiên5678910111214