ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Tổng quan

Địa chỉ: Phòng A106 + 107 + 108, Phòng A212 - 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3892251 - 0236.3892252 - 0236.3892253

Chức năng

- Tham mưu cho Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tài chính của toàn Đại học Đà Nẵng;
- Tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng. Phối hợp với các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc triển khai, theo dõi việc thực hiện kế hoạch, kịp thời đề xuất lãnh đạo các giải pháp góp phần thực thi kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất;
- Xây dựng kế hoạch tài chính, lập dự toán thu, chi ngân sách cho toàn Đại học Đà Nẵng, phân bổ tài chính cho các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc;
- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách, tổ chức hạch toán kế toán; Theo dõi và kiểm tra tình hình thu, chi tài chính tại các trường thành viên, các đơn vị trực thuộc;
- Đề xuất cho Ban Giám đốc các giải pháp góp phần tăng cường công tác quản lý tài chính phù hợp với chính sách chế độ tài chính và tình hình thực tế tại đơn vị.

Nhiệm vụ

- Làm đầu mối lập kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, lập phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc. Thông báo công khai dự toán NSNN đã được phê duyệt, triển khai theo dõi thực hiện dự toán đã phân bổ;
- Chủ trì xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của Đại học Đà Nẵng để tham mưu cho Giám đốc triển khai thực hiện. Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá, từ đó kịp thời đề xuất cho Giám đốc các biện pháp nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành kế hoạch đặt ra;
- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng, hướng dẫn và thẩm định Phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ các đơn vị trực thuộc. Kịp thời điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với sự thay đổi chính sách của nhà nước và tình hình thực tế tại Đại học Đà Nẵng; 
- Tổ chức và điều hành hệ thống kế toán trong Đại học Đà Nẵng, hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ kế toán, công tác hạch toán kế toán cho các đơn vị trực thuộc, thực hiện các công việc chuyên môn theo đúng chính sách, chế độ tài chính hiện hành; 
- Xây dựng các văn bản liên quan về công tác tài chính, kế toán. Tư vấn về các vấn đề tài chính cho các chương trình/hợp đồng đào tạo, dự án, đề án liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước;
- Phối hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng, Ban Quản trị thiết bị phân bổ nguồn kinh phí đầu tư, mua sắm và sửa chữa tài sản một cách hợp lý, căn cứ vào nhu cầu thực tế của các đơn vị trực thuộc; Tham gia hội đồng nghiệm thu các dự án đầu tư, mua sắm tài sản và chịu trách nhiệm theo dõi thanh toán, quyết toán;
- Thực hiện các báo cáo kế toán, thanh quyết toán trình Giám đốc để báo cáo cấp trên theo yêu cầu đột xuất và định kỳ. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực, minh bạch cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; 
- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định kinh tế, tài chính của Đại học Đà Nẵng;
- Quản lý, tổ chức thu, chi các nguồn kinh phí từ hoạt động đào tạo sau đại học theo đúng quy định hiện hành;
- Bảo quản, lưu trữ các các hồ sơ, sổ sách, chứng từ về thu chi, tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước;
- Thực hiện các công việc khác khi Giám đốc giao.

Print
878 Rate this article:
3.3