LIÊN KẾT KHÁC
Hội đồng Đại học Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập Trường Đại học Quốc tế

09/11/2019

Sáng ngày 08/11/2019, Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) họp dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng.

Thông báo Kế hoạch kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

09/11/2019

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Đầu tiên4243444547495051Cuối cùng