ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

15/10/2019

Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

Tài liệu

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Chế độ Kế toán Hành chính, Sự nghiệp

15/10/2019

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Chế độ Kế toán Hành chính, Sự nghiệp

Tài liệu

Luật ngân sách nhà nước 83/2015/QH13

15/10/2019

Luật ngân sách nhà nước 83/2015/QH13

Tài liệu

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Chế độ Kế toán Hành chính, Sự nghiệp

15/10/2019

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Chế độ Kế toán Hành chính, Sự nghiệp

Tài liệu

Phiếu kê khai hưởng phụ cấp ưu đãi (Theo Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006) 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006)

23/04/2019

Phiếu kê khai hưởng phụ cấp ưu đãi (Theo Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006) 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006)

Tài liệu

123