LIÊN KẾT KHÁC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

...........................................................................................................................................................................................

I. LÃNH ĐẠO BAN

1. TS. Cao Xuân Tuấn

Trưởng ban

Phòng làm việc:

214

Điện thoại cơ quan: 

0236.3846989               

Email:

cxtuan@ac.udn.vn

Thông tin khoa học        

http://scv.udn.vn/cxtuan

 

a)  Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHĐN về toàn bộ hoạt động của Ban Tổ chức Cán bộ (TCCB).

b)  Trực tiếp chỉ đạo triển khai các công việc: cơ cấu tổ chức bộ máy; quy hoạch, bổ nhiệm; số lượng người làm việc; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bố trí sắp xếp, biệt phái; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ; hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc (tiếp nhận, ký kết, chấm dứt, thôi việc), điều chuyển, biệt phái, kỷ luật; kê khai tài sản; hồ sơ cán bộ, hồ sơ bổ nhiệm; quốc phòng - an ninh, chính trị nội bộ, nội chính, bảo vệ bí mật Nhà nước; chỉ đạo thực hiện các quy chế, báo cáo, chương trình, đề án, kế hoạch do Ban TCCB chủ trì.

c)  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHĐN giao.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế; Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn.

---------------------------------------------------------------------------------

http://www.udn.vn/app/webroot/upload/images/lnk.jpg

2. ThS. Lê Ngọc Khánh

Phó Trưởng ban

Phòng làm việc:

211

Điện thoại cơ quan:

0236.3818742

Email:

lnkhanh@ac.udn.vn

Thông tin khoa học

http://scv.udn.vn/lengockhanh

 

a)  Trực tiếp chỉ đạo triển khai các công việc: đề án vị trí việc làm; hưu trí, kéo dài thời gian làm việc; chế độ lương, phụ cấp (thâm niên, ưu đãi, độc hại); điều động cán bộ tham gia các kỳ thi; ký duyệt bảng lương hàng tháng; đánh giá, xếp loại chất lượng; thi đua, khen thưởng; công nghệ thông tin.

b)  Thực hiện công tác khác do Giám đốc ĐHĐN hoặc Trưởng ban phân công.

c)  Trực tiếp phụ trách Trường Đại học Sư phạm; Trường Đại học Ngoại Ngữ; các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN (trừ Phân hiệu).

---------------------------------------------------------------------------------

3. ThS. Nguyễn Thị Hường

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Phó Trưởng ban

215

0236.3892046

nthuong@ac.udn.vn 

a) Trực tiếp chỉ đạo triển khai các công việc: đào tạo bồi dưỡng cán bộ; tập sự, thay đổi và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; các chế độ (nghỉ phép, thai sản, ốm đau, tử tuất, BHXH, BHYT); tinh giản biên chế; cải cách hành chính; Quy chế dân chủ cơ sở; chuyển đổi vị trí công tác.

b) Thực hiện công tác khác do Giám đốc ĐHĐN hoặc Trưởng ban phân công.

c) Trực tiếp phụ trách: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

---------------------------------------------------------------------------------

II. CHUYÊN VIÊN

1. CN. Lê Tố Hạnh

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

211

0236.3818742

lthanh@ac.udn.vn

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: cơ cấu tổ chức bộ máy; quy hoạch cán bộ; kế hoạch, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ; quản lý hồ sơ (thành lập đơn vị, bổ nhiệm, quy hoạch).

b) Công tác phối hợp: Tổng hợp, giải trình các quy chế, quy định, đề án chiến lược, chuyển đổi vị trí công tác.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Theo dõi: Trường Đại học Bách khoa.

---------------------------------------------------------------------------------

2. CN. Trần Phước Sơn

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

216

0236.3840715

tpson@ac.udn.vn

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: quốc phòng - an ninh; bảo vệ bí mật Nhà nước; chuyển đổi vị trí công tác; các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; kê khai tài sản; quản lý website Ban TCCB và hệ thống quản lý nhân sự; lưu trữ dữ liệu cán bộ và CSVC của Ban; điều động cán bộ tham gia các kỳ thi; tham mưu thẩm định đề án mở mã ngành đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh; hỗ trợ các công việc của Chi bộ.

b) Công tác phối hợp: chế độ lương, hưu trí, kéo dài.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Theo dõi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

---------------------------------------------------------------------------------

3. CN. Nguyễn Thị Vũ Quyên

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

215

0236.3892046

ntvquyen@ac.udn.vn

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: đào tạo bồi dưỡng cán bộ; tinh giản biên chế; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ; thư ký, giữ quỹ và văn phòng phẩm của Ban.

b) Công tác phối hợp: tổng hợp, báo cáo chung, giao ban hoặc đột xuất.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Tham mưu, theo dõi: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

---------------------------------------------------------------------------------

http://www.udn.vn/app/webroot/upload/images/Dat(1).jpg

4. ThS. Tăng Long Hoàng Đạt

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

215

0236.3892046

tlhdat@ac.udn.vn

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: đề án vị trí việc làm, số lượng người làm việc; tổng hợp kết quả chấm điểm thi đua các trường ĐHTV; chế độ lương; phụ cấp (thâm niên nhà giáo, ưu đãi, độc hại); tập sự, miễn tập sự; thay đổi và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; kỷ luật.

b) Công tác phối hợp: thi đua khen thưởng, tuyển dụng.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Theo dõi: Trường Đại học Sư phạm.

---------------------------------------------------------------------------------

5. ThS. Hoàng Hồ Ngọc Hạnh

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

216

0236.3840715

hhnhanh@ac.udn.vn

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: tuyển dụng; hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, điều chuyển, biệt phái, tiếp nhận, thôi việc; rà soát bảng lương hàng tháng; thư ký Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

b) Công tác phối hợp: điều động cán bộ coi thi.

c) Thực hiện các công việc khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Theo dõi: Trường Đại học Ngoại ngữ.

---------------------------------------------------------------------------------

6. CN. Nguyễn Phương Ngân

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

216

0236.3891984

npngan@ac.udn.vn

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng; chế độ (nghỉ phép, thai sản, ốm đau, tử tuất); quy chế dân chủ ở cơ sở; đi công tác hoặc nghỉ phép đi nước ngoài; tổng hợp, báo cáo chung, giao ban hoặc đột xuất.

b) Công tác phối hợp: đánh giá, xếp loại chất lượng.

c) Thực hiện các công việc khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Theo dõi: Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn.

---------------------------------------------------------------------------------

7. ThS. Phan Diệu Trinh

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

211

0236.3818742

pdtrinh@ac.udn.vn

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: nghỉ hưu, kéo dài thời gian làm việc; chế độ (BHXH, BHYT); đánh giá, xếp loại chất lượng; tổng hợp, giải trình các quy chế, quy định, đề án chiến lược; quản lý hồ sơ cán bộ (trừ hồ sơ quy hoạch, bổ nhiệm).

b) Công tác phối hợp: quy hoạch cán bộ; kế hoạch, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ.

c) Thực hiện các công việc khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Theo dõi: Trường Đại học Kinh tế.

---------------------------------------------------------------------------------

Print
6255 Rate this article:
4.7