LIÊN KẾT KHÁC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

...........................................................................................................................................................................................

1. TS. Huỳnh Phương Nam

Trưởng ban                               

Phòng làm việc:

214

Điện thoại cơ quan: 

0236.3846989

Email:

hpnam@dut.udn.vn

Thông tin khoa học        

http://scv.udn.vn/hpnam

 

a)   Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHĐN về toàn bộ hoạt động của Ban Tổ chức Cán bộ (TCCB).

b)  Trực tiếp chỉ đạo triển khai các công việc: cơ cấu tổ chức bộ máy; quy hoạch, bổ nhiệm; số lượng người làm việc; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bố trí sắp xếp, biệt phái; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ;tập sự, xét chuyển và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, hợp đồng làm việc (tiếp nhận, ký kết, chấm dứt, thôi việc), kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng viên chức; kê khai tài sản; hồ sơ cán bộ, hồ sơ bổ nhiệm; quốc phòng - an ninh, chính trị nội bộ, nội chính, bảo vệ bí mật Nhà nước; chỉ đạo thực hiện các quy chế, báo cáo, chương trình, đề án, kế hoạch do Ban TCCB chủ trì.

c)   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHĐN giao.

d)  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Trường Đại học Ngoại Ngữ.

---------------------------------------------------------------------------------

http://www.udn.vn/app/webroot/upload/images/lnk.jpg

2. ThS. Lê Ngọc Khánh

Phó Trưởng ban

Phòng làm việc:

211

Điện thoại cơ quan:

0236.3818742

Email:

lnkhanh@ac.udn.vn

Thông tin khoa học

http://scv.udn.vn/lengockhanh

 

a)   Trực tiếp chỉ đạo triển khai các công việc: đề án vị trí việc làm; hưu trí, kéo dài thời gian làm việc, tinh giản biên chế; chế độ lương, phụ cấp (thâm niên, ưu đãi, độc hại), các chế độ (nghỉ phép, thai sản, ốm đau, tử tuất, BHXH, BHYT); điều động cán bộ tham gia các kỳ thi; cải cách hành chính, Quy chế dân chủ cơ sở; ký duyệt bảng lương hàng tháng; đánh giá, xếp loại chất lượng; thi đua, khen thưởng; chuyển đổi vị trí công tác; công nghệ thông tin.

b)  Thực hiện công tác khác do Giám đốc ĐHĐN hoặc Trưởng ban phân công.

c)   Trực tiếp phụ trách Trường Đại học Sư phạm; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

http://www.udn.vn/app/webroot/upload/images/Dat(1).jpg

3. ThS. Tăng Long Hoàng Đạt

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

216

0236.3891984

tlhdat@ac.udn.vn

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: đánh giá, xếp loại chất lượng; chế độ lương; tập sự, xét chuyển và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; kỷ luật.

b) Công tác phối hợp: thi đua khen thưởng; nghỉ hưu, kéo dài thời gian làm việc.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Theo dõi: Trường Đại học Sư phạm.

 

---------------------------------------------------------------------------------

4. CN. Lê Tố Hạnh

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

211

0236.3818742

lthanh@ac.udn.vn

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: cơ cấu tổ chức bộ máy; quy hoạch cán bộ; kế hoạch, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ; quản lý hồ sơ (thành lập đơn vị, bổ nhiệm, quy hoạch); hỗ trợ các công việc của Chi bộ.

b) Công tác phối hợp: tuyển dụng, chuyển đổi vị trí công tác.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Theo dõi: Trường Đại học Bách khoa.

---------------------------------------------------------------------------------

5. ThS. Hoàng Hồ Ngọc Hạnh

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

211

0236.3818742

hhnhanh@ac.udn.vn

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bố trí sắp xếp, biệt phái, hợp đồng làm việc (tiếp nhận, ký kết, chấm dứt, thôi việc); thư ký Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; tổng hợp, báo cáo chung, giao ban hoặc đột xuất.

b) Công tác phối hợp: tập sự, đề án vị trí việc làm, số lượng người làm việc.

c) Thực hiện các công việc khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Theo dõi: Trường Đại học Ngoại ngữ.

---------------------------------------------------------------------------------

6. ThS. Nguyễn Thị Hường

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên chính

215

0236.3892046

nthuong@ac.udn.vn 

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: đào tạo bồi dưỡng viên chức, người lao động; chuyển đổi vị trí công tác; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ; tổng hợp, giải trình các quy chế, quy định, đề án chiến lược.

b) Công tác phối hợp: Đề án vị trí việc làm, số lượng người làm việc, tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Theo dõi: Trường Đại học Kinh tế.

 

---------------------------------------------------------------------------------

7. CN. Nguyễn Phương Ngân

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

216

0236.3891984

npngan@ac.udn.vn

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: văn thư, lưu trữ; chế độ (nghỉ phép, thai sản, ốm đau, tử tuất); thi đua, khen thưởng.

b) Công tác phối hợp: đánh giá, xếp loại chất lượng.

c) Thực hiện các công việc khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Theo dõi: các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN (trừ Phân hiệu).

---------------------------------------------------------------------------------

8. CN. Nguyễn Thị Vũ Quyên

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

215

0236.3892046

ntvquyen@ac.udn.vn

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: Đề án vị trí việc làm, số lượng người làm việc, tinh giản biên chế; nghỉ hưu, kéo dài thời gian làm việc; phụ cấp (thâm niên, ưu đãi, độc hại); quy chế dân chủ cơ sở; quản lý hồ sơ cán bộ (trừ hồ sơ bổ nhiệm); thư ký, giữ quỹ và văn phòng phẩm của Ban, rà soát bảng lương hàng tháng.

b) Công tác phối hợp: tuyển dụng; các báo cáo chung định kỳ hoặc đột xuất.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Tham mưu, theo dõi: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

---------------------------------------------------------------------------------

9. CN. Trần Phước Sơn

Phòng làm việc:

Điện thoại cơ quan:

Email:

Chuyên viên

216

0236.3840715

tpson@ac.udn.vn

Nhiệm vụ được giao

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc: quốc phòng - an ninh; bảo vệ bí mật Nhà nước; chế độ (BHXH, BHYT); kê khai tài sản; quản lý website Ban TCCB hệ thống quản lý nhân sự; lưu trữ dữ liệu cán bộ và CSVC của Ban; điều động cán bộ tham gia các kỳ thi.

b) Công tác phối hợp: chế độ lương, phụ cấp (thâm niên, ưu đãi, độc hại).

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định do lãnh đạo Ban phân công.

d) Theo dõi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

---------------------------------------------------------------------------------

Bản phân công nhiệm vụ lãnh đạo và chuyên viên Ban TCCB có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2022./.

Print
4363 Rate this article:
4.6