LIÊN KẾT KHÁC

GIỚI THIỆU CHUNG

...........................................................................................................................................................................................

Ngày 04 tháng 4 năm1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/CP về việc thành lập Đại học Đà Nẵng, trong đó có Ban Tổ chức Cán bộ. Qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN đã tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHĐN trong công tác lãnh đạo, quản lý cán bộ và tổ chức bộ máy ĐHĐN; tham mưu và giúp việc cho Giám đốc ĐHĐN triển khai, quản lý các hoạt động của ĐHĐN trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

* Thành tích đã đạt được:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2002.

- Huân chương lao động hạng ba năm 2009.

- Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023.

- Liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được công nhận danh hiệu TTLĐXS.

* Hiện nay, Ban TCCB có: 10 viên chức, trong đó: có 01 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ và 04 cử nhân.

I. TRƯỞNG BAN QUA CÁC THỜI KỲ

1. Thầy Phạm Văn Song (giai đoạn 1994-2000);

2. TS. Lê Tấn Duy (giai đoạn 2000-5/2006);

3. PGS.TS. Tăng Tấn Chiến (giai đoạn 6/2006-4/2013);

4. PGS.TS. Trần Hữu Phúc (giai đoạn 5/2013-02/2014);

5. TS. Đoàn Gia Dũng (giai đoạn 02/2014-7/2018);

6. TS. Phan Bảo An (giai đoạn 12/2018-5/2020);

7. TS. Huỳnh Phương Nam (giai đoạn 6/2020-16/9/2023);

7. TS. Cao Xuân Tuấn (20/9/2023 - nay).

II. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng 211, 214, 215, 216, Tầng 2, Khu A, số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3846989; (+84) 236.3892046; (+84) 236.3818742

Website: http://www.udn.vn/bantccb              Email: bantccb@ac.udn.vn

III. LÃNH ĐẠO BAN HIỆN NAY

 

 

  

Trưởng ban
TS. Cao Xuân Tuấn

 

 

 

Phó Trưởng ban
ThS. Lê Ngọc Khánh

 

 

Phó Trưởng ban
ThS. Nguyễn Thị Hường

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng được quy định tại Điều 5 Mục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-ĐHĐN ngày 11/3/2016 và Quyết định số 3677/QĐ-ĐHĐN ngày 01/11/2019 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, cụ thể như sau:

IV.1. Chức năng

Ban Tổ chức Cán bộ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác lãnh đạo, quản lý cán bộ và tổ chức bộ máy ĐHĐN; tham mưu và giúp việc cho Giám đốc ĐHĐN triển khai và quản lý các hoạt động của ĐHĐN trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

IV.2. Nhiệm vụ

1. Công tác tham mưu

a) Tham mưu xây dựng định hướng chiến lược phát triển ĐHĐN; xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của ĐHĐN;

b) Tham mưu nội dung phê duyệt định hướng chiến lược phát triển, các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trực thuộc;

c) Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển và hoàn thiện cấu trúc tổ chức theo định hướng phát triển ĐHĐN; phối hợp với các đơn vị khác đề xuất mô hình quản trị đại học;

d) Tham mưu xây dựng và ban hành quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động của ĐHĐN; đồng thời tham mưu nội dung phê duyệt, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc và cơ chế giám sát thực hiện;

e) Tham mưu xây dựng và ban hành các hướng dẫn về việc thẩm định đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, đổi tên, chuyển loại hình, điều chỉnh hoạt động, giải thể các đơn vị trong toàn ĐHĐN;

f) Tham mưu quản lý về công tác tổ chức trong đại học theo thẩm quyền của Giám đốc ĐHĐN; tham mưu cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế và giải quyết các chế độ chính sách cho CBVC của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN;

g) Tham mưu xây dựng và ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN;

h) Tham mưu xây dựng và ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, quản lý, sử dụng, điều động, luân chuyển CBVC, người lao động thống nhất trong toàn ĐHĐN;

k) Tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực của ĐHĐN;

l) Tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm của ĐHĐN để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; tham mưu nội dung phê duyệt Đề án vị trí việc làm, định biên nhân sự theo vị trí việc làm của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc;

m) Tham mưu xây dựng và ban hành các quy định chính sách chung về thu hút, sử dụng, đãi ngộ, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao (các giảng viên, các nhà nghiên cứu có học hàm giáo sư, phó giáo sư và học vị tiến sĩ) và cơ chế giám sát thực hiện.

2. Công tác giúp việc

a) Xây dựng hệ thống tiêu chí, thủ tục và quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của ĐHĐN;

b) Xây dựng hệ thống tiêu chí, thủ tục và quy trình  giúp Giám đốc ĐHĐN giám sát việc thực hiện chiến lược phát triển, các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trực thuộc;

 c) Lập kế hoạch giúp Giám đốc ĐHĐN triển khai thực hiện và giám sát thực hiện quy trình về công tác nhân sự theo phân cấp quản lý quy định: trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm (hoặc bổ nhiệm lại), miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; Giám đốc, các Phó Giám đốc ĐHĐN; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển các CBVC thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc ĐHĐN; quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng trường và chuẩn y các thành viên hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học thành viên; giám sát thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển các CBVC thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng các đơn vị thành viên...;

d) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho CBVC của các đơn vị trực thuộc theo quy định;

e) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển CBVC, người lao động vào các vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp của các đơn vị trực thuộc ĐHĐN; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy trình tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển CBVC, người lao động tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

f)Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ giảng dạy, các nhà khoa học và đội ngũ CBVC, người lao động trong toàn ĐHĐN;

g) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác đánh giá, phân loại và xử lý kỷ luật CBVC thuộc thẩm quyền quản lý; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc đánh giá, phân loại, kỷ luật CBVC và người lao động của các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

h) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các cơ sở giáo dục đại học thành viên giải quyết các chế độ, chính sách cho CBVC; thực hiện quy trình giải quyết các chế độ, chính sách cho CBVC và người lao động theo phân cấp quản lý; 

i) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện điều động CBVC tham gia công tác tuyển sinh và các kỳ thi khác do ĐHĐN tổ chức;

k) Giúp Giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho CBVC trong toàn ĐHĐN theo phân cấp quản lý và ủy quyền của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; quyết định bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp giảng viên và tương đương, giảng viên chính và tương đương trong toàn ĐHĐN;

l) Chủ trì tập hợp hồ sơ, tổ chức xét duyệt, thực hiện quy trình nâng bậc lương và phụ cấp cho CBVC theo phân cấp quản lý; phê duyệt danh sách nâng bậc lương cho CBVC của các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

m) Duyệt hồ sơ cử cán bộ, giảng viên đi học tập trong nước và nước ngoài; cử cán bộ đi công tác nước ngoài theo phân cấp quản lý; thu nhận cán bộ, giảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định;

n) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng, an ninh.

3. Công tác quản lý

a) Quản lý quy trình, thủ tục; hồ sơ thành lập ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN;

b) Quản lý hồ sơ cán bộ thuộc Cơ quan ĐHĐN; đầu mối quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu của CBVC và người lao động trong toàn ĐHĐN; trực tiếp xử lý hệ thống dữ liệu để tham mưu Giám đốc và các Ban chức năng (khi có nhu cầu);

c) Quản lý các thông tin về quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, xử lý kỷ luật và giải quyết chế độ, chính sách cho CBVC.

4. Công tác thi đua, khen thưởng

a) Tham mưu Giám đốc ĐHĐN xây dựng và ban hành thực hiện chính sách, nội dung, quy định về thi đua, khen thưởng cho từng giai đoạn, từng năm học nhằm thúc đầy và quản lý có hiệu quả hoạt động thi đua, khen thưởng;

b) Giúp Hội đồng Thi đua, khen thưởng ĐHĐN hướng dẫn, phát động, theo dõi, tổng kết các phong trào thi đua trong ĐHĐN;

c) Giúp Giám đốc ĐHĐN triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong ĐHĐN;

d) Làm đầu mối giúp Hội đồng Thi đua, khen thưởng thụ lý hồ sơ, khen thưởng, làm thủ tục đề nghị khen thưởng, xác nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền của ĐHĐN;

e) Giúp Giám đốc thực hiện sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, tổ chức tuyên dương khen thưởng; phát hiện và nhân rộng các điền hình tiên tiến;

f) Tổng hợp, xây dựng báo cáo và tổ chức xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng;

5. Công tác phối hợp

a) Phối hợp các cơ sở giáo dục đại học thành viên trong công tác định biên, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết các chế độ, chính sách, thông tin, báo cáo về công tác tổ chức và cán bộ;

b) Phối hợp với Ban Kế hoạch – Tài chính thực hiện chi trả, giải quyết các chế độ, chính sách cho CBVC thuộc thẩm quyền quản lý;

c) Phối hợp với Ban Hợp tác Quốc tế quản lý đoàn ra, đoàn vào, thẩm định hồ sơ của CBVC được cử đi học tập, công tác ở nước ngoài theo phân cấp quản lý;

d) Phối hợp với Ban Đào tạo trong công tác tổ chức tuyển sinh và các kỳ thi khác do ĐHĐN chủ trì;

e) Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, và Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện công tác chính trị nội bộ và công tác bổ nhiệm cán bộ…; phối hợp với Văn phòng ĐHĐN trong thực hiện công tác an ninh, quốc phòng, tổ chức các sự kiện có liên quan của ĐHĐN;

f) Phối hợp với Công đoàn các cấp, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan nhằm giải quyết các tranh chấp về chế độ, chính sách cho CBVC và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHĐN giao.

Print
2419 Rate this article:
3.3