LIÊN KẾT KHÁC
Kế hoạch xét nâng lương thường xuyên cho viên chức và người lao động đợt 1 năm 2021

16/04/2021

Thực hiện Công văn số 4867/BGDĐT-TCCB ngày 17/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức là giảng viên cao cấp và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Quyết định số 1588/QĐ-BGDĐT ngày 16/06/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp cho Giám đốc đại học vùng quyết định kéo dài thời gian làm việc, nâng lương thường xuyên, nghỉ hưu đối với giảng viên cao cấp, Giám đốc ĐHĐN triển khai kế hoạch xét nâng bậc lương cho viên chức và người lao động của ĐHĐN đợt 1 năm 2021

Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân của Đại học Đà Nẵng năm học 2020-2021

15/04/2021

Thực hiện Công văn số 3228/BGDĐT-TCCB ngày 25/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tại cơ sở giáo dục đại học công lập, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân của ĐHĐN năm học 2020-2021.

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng

12/04/2021

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyể, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng nghạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Sẽ có nhiều thay đổi về việc nâng lương cán bộ, công chức, viên chức

09/04/2021

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được Bộ Nội vụ lấy ý kiến tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV.

Đầu tiên1213141517192021Cuối cùng