LIÊN KẾT KHÁC

Công văn số 3066/ĐHĐN-HSSV ngày 10/9/2020 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2020 - 2021

15/01/2021

Căn cứ Công văn số 3431/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020 - 2021, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên trong các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN (sau đây gọi chung là các đơn vị) năm học 2020 - 2021

Văn bản Năm học 2020 - 2021