LIÊN KẾT KHÁC

Bộ Thông tin - Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

18/06/2021

Bộ Quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội.

Văn bản Nhà nước

Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

28/04/2021

Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

Văn bản Nhà nước

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

23/04/2021

Văn bản Nhà nước

Quyết định số 1656/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

14/01/2020

Về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Văn bản Nhà nước

Nghị định 57/2017/NĐ-CP Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

20/09/2019

Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Văn bản Nhà nước

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viê

25/04/2019

Ngày 29 tháng 6 năm 2016 Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 3758/QĐ-ĐHĐN về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo  trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT 

Văn bản Nhà nước

Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

25/04/2019

Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Văn bản Nhà nước

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP

25/04/2019

Ngày 30 tháng 3 năm 2016 Liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Văn bản Nhà nước

12