LIÊN KẾT KHÁC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT

Thông tin văn bản

Trích yếu/ Tên văn bản

1

KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội

Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018

2

KH: HIẾN PHÁP 2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội

Hiến pháp 2013

3

KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội

Luật giáo dục đại học 2012

4

KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
NBH: Quốc hội

Luật giáo dục năm 2019

5

KH: 78/2015/QH13
Ngày BH: 19/06/2015
Ngày HL: 01/01/2016
NBH: Quốc hội

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

6

KH: 86/2015/QH13
Ngày BH: 19/11/2015
Ngày HL: 01/07/2016
NBH: Quốc hội

Luật An toàn thông tin mạng năm 2015

7

KH: 24/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018
Ngày HL: 01/01/2019
NBH: Quốc hội

Luật An ninh mạng 2018

8

KH: 100/2015/QH13
Ngày BH: 27/11/2015
Ngày HL: 01/01/2018
NBH: Quốc hội

Luật Hình sự năm 2015

9

KH: 57/2020/QH14
Ngày BH: 16/06/2020
Ngày HL: 01/01/2021.
NBH: Quốc hội

Luật Thanh niên

10

KH: 58/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 12/10/2007
Ngày HL: 12/11/2007
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên

11

KH: 157/2007/QĐ-TTG
Ngày BH: 27/09/2007
Ngày HL: 01/10/2007
NBH: Thủ tướng CP

Tín dụng đối với học sinh, sinh viên

12

KH: 50/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 29/08/2007
Ngày HL: 10/10/2007
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

13

KH: 44/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 15/08/2007
Ngày HL: 14/09/2007
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quyết định về học bổng khuyển khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở Giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân

14

KH: 12/2017/QH14
Ngày BH: 20/06/2017
Ngày HL: 01/01/2018
NBH: Quốc hội

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

15

KH: 27/2009/TT-BGDĐT
Ngày BH: 19/10/2009
Ngày HL: 02/12/2009
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy chế ngoại trú học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy

16

KH: 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày BH: 03/08/2009
Ngày HL: 20/09/2009
NBH: Liên bộ

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 08 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

17

KH: 39/2010/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/12/2010
Ngày HL: 08/02/2011
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định về đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

18

KH: 35/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 11/08/2011
Ngày HL: 25/09/2011
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

19

KH: 27/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 27/06/2011
Ngày HL: 10/08/2011
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

20

KH: 31/2013/TT-BGDĐT
Ngày BH: 01/08/2013
Ngày HL: 15/09/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Sửa đổi học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

21

KH: 08/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2014
Ngày HL: 05/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên

22

KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
NBH: Thủ tướng CP

Điều lệ trường đại học

23

KH: 86/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 02/10/2015
Ngày HL: 01/12/2015
NBH: Chính phủ

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

24

KH: 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT
Ngày BH: 28/08/2015
Ngày HL: 28/08/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục

25

KH: 16/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 12/08/2015
Ngày HL: 28/09/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

26

KH: 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
Ngày BH: 05/05/2016
Ngày HL: 21/06/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Sửa đổi Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

27

KH: 10/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/04/2016
Ngày HL: 23/05/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

28

KH: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày BH: 30/03/2016
Ngày HL: 16/05/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

29

KH: 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP
Ngày BH: 22/06/2016
Ngày HL: 15/08/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội

30

KH: 57/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2017
Ngày HL: 01/07/2017
NBH: Chính phủ

Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

31

KH: 26/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/10/2017
Ngày HL: 04/12/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

32

KH: 30 /2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 24/12/2018
Ngày HL: 24/12/2018

NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

33

KH: 3296/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 30/08/2018
Ngày HL: 30/08/2018
NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”.

34

KH: 844/KH-BGDĐT
Ngày BH: 09/08/2019
Ngày HL: 09/08/2019
NBH: Quốc hội

Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

35

KH: 10/CT-TTG
Ngày BH: 12/04/2019
Ngày HL: 12/04/2019
NBH: Thủ tướng CP

Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cảu Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

36

KH: 1506/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 31/05/2019
Ngày HL: 31/05/2019
NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục.

37

KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
NBH: Thủ tướng CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

38

NĐ: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
NBH: Thủ tướng Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục

39

KH: 10/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 14/05/2020
Ngày HL: 29/06/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

40

KH: 116/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 15/11/2020
NBH: Chính phủ

Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

41

KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
NBH: Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

42

KH: 30/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 05/03/2020
Ngày HL: 05/03/2020
NBH: Chính phủ

Nghị định về công tác văn thư

43

KH: 10/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/04/2016
Ngày HL: 23/05/2016
NBH: Chính phủ

Thông tư Ban hành quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

44

KH: 09/2012/QH13
Ngày BH: 18/6/2012
Ngày HL: 01/5/2013
NBH: Quốc Hội

Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

45

KH: 874/QĐ-BTTTT
Ngày BH: 17/6/2021
Ngày HL: 07/6/2021
NBH: Bộ Thông tin – Truyền thông

Bộ Quy tắt ứng xử trên mạng xã hội

46

KH: 05/2022/QĐ-TTg
Ngày BH: 23/3/2022
Ngày HL: 19/5/2022
NBH: Chính phủ

Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

47

KH: 06/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 11/5/2022
Ngày HL: 26/6/2022
NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

47

KH: 07/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/5/2022
Ngày HL: 08/7/2022
NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông thư Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

Print
408 Rate this article:
No rating