LIÊN KẾT KHÁC

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viê

Ngày 29 tháng 6 năm 2016 Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 3758/QĐ-ĐHĐN về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo  trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT  tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Xem Quyết định 3758/ĐHĐN-HSSV tại đây.

Biễu mẫu 1

Biễu mẫu 2

Print
729 Rate this article:
2.5