LIÊN KẾT KHÁC

Phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 416/VPCP-QHĐP ngày 18-1-2022 thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý kiến nghị của các địa phương, trong đó có kiến nghị của Đà Nẵng với nội dung: “Đồng ý chủ trương phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng; giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan hỗ trợ Đại học Đà Nẵng hoàn thiện các thủ tục liên quan phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng...”.

Theo đó, Đại học Đà Nẵng nghiên cứu chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Đà Nẵng trong mối tương quan với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng

Trần Quang Phương làm việc với ĐHĐN 

về Dự án Khu đô thị đại học 

Tại Công văn văn số 442/VPCP-QHĐP ngày 18-1-2022, Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý kiến nghị của Đà Nẵng về sớm triển khai thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng; đồng ý cho thành phố Đà Nẵng được áp dụng các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21-8-2020 của Chính phủ về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.


Phát triển ĐH Quốc gia Đà Nẵng trong

mối tương quan với 02 ĐH Quốc gia

để đào tạo nhân lực chất lượng cao

Tại Công văn số 448/VPCP-QHĐP ngày 18-1-2022 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xử lý kiến nghị của Đà Nẵng về quan tâm, xem xét ủng hộ những đề xuất về cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù khi thành phố trình Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Thống nhất chủ trương cho phép thành phố Đà Nẵng lập Đề án xây dựng khu phi thuế quan để thành phố có cơ sở triển khai xây dựng đề án và đề xuất các cơ chế, chính sách đi kèm.

Theo Báo Đà Nẵng

Print
208 Rate this article:
No rating