LIÊN KẾT KHÁC

Quyết định số 973/QĐ-ĐHĐN ngày 20/3/2020 của Đại học Đà Nẵng về sử đổi phụ lục Quy chế Công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Ngày 20/3/2020, Đại học Đà Nẵng ban hành Quyết định số 973/QĐ-ĐHĐN về việc sửa đổi phụ lục kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-ĐHĐN ngày 10/8/2018 của Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên ĐHĐN đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

*. Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại đây: 973/QĐ-ĐHĐN

Print
494 Rate this article:
3.0