LIÊN KẾT KHÁC

Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV.STARTUP-2021)

Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARTUP-2021) hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, các giải pháp đột phá trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

          Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
         Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;
          Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh,sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục;
         Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.
 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARTUP-2021).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

12 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 0001

12 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 0002
12 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 000312 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 0004
12 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 0005
12 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 000612 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 0007
12 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 000812 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 000912 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 001012 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 001112 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 001212 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 001312 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 0014

12 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 0015


12 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 001612 7 Thể lệ cuộc thi HSSVKN năm 2021 signed signed page 0017

Nguồn: https://dean1665.vn/news/hoat-dong-noi-bat/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-the-le-cuoc-thi-hoc-sinh-sinh-vien-voi-y-tuong-khoi-nghiep-nam-2021-sv-startup-2021-239.html

Print
1476 Rate this article:
No rating