LIÊN KẾT KHÁC

Tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế công tác HSSV hệ chính quy

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận được Công văn số 3420/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế công tác HSSV hệ chính quy. Để có cơ sở góp ý với Bộ Giáo dục và Đào tạo về dự thảo nêu trên, ĐHĐN đề nghị các trường Đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai việc lấy ý kiến góp ý tại đơn vị đối với dự thảo Thông tư được đăng tải tại địa chỉ:

1. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=reply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=3753

2. Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1504#content_1

Chi tiết công văn:

Ban Công tác HSSV - ĐHĐN

Print
777 Rate this article:
2.0