ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Hợp tác Quốc tế

QUY TRÌNH ĐOÀN VÀO

25/05/2020

Áp dụng cho quá trình đón tiếp các đoàn khách quốc tế với quy mô khác nhau và có liên quan đến nhiều đơn vị.

Quy trình HTQT

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN THỊ THỰC VÀ GIA HẠN THỊ THỰC

24/05/2020

 Áp dụng cho tất cả đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN thực hiện các thủ tục xin thị thực, gia hạn thị thực đối với người nước ngoài đến học tập và làm việc

Quy trình HTQT

QUY TRÌNH CÔNG TÁC KẾ HOẠCH ĐOÀN RA

21/05/2020

Các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của ĐHĐN khi đi công tác/ học tập nước ngoài.

Quy trình HTQT

QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

21/05/2020

Áp dụng cho tất cả hội nghị hội thảo khoa học có yếu tố nước ngoài do các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN (sau đây gọi tắt là các đơn vị) tổ chức hay đồng tổ chức.

Quy trình HTQT

QUY TRÌNH THỰC HIỆN KÝ KẾT VĂN BẢN HTQT

21/05/2020

Áp dụng cho quá trình tổ chức ký kết văn bản hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài ở các đơn vị với quy mô khác nhau và có liên quan đến nhiều đơn vị khác nhau

Quy trình HTQT

QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

19/05/2020

Áp dụng cho tất cả các dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại (bao gồm nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ nước ngoài(ODA) không hoàn lại và nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoàitrong toàn Đại học Đà Nẵng.

Quy trình HTQT

QUY TRÌNH XÁC NHẬN BẢN DỊCH

18/05/2020

Quy trình HTQT