ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Hợp tác Quốc tế

Giới thiệu

Ban Hợp tác Quốc tế là một bộ phận quản lý hành chính của Đại học Đà Nẵng, có chức năng quản lý và tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trong toàn Đại học Đà Nẵng dựa trên quyền hạn được quy định trong "Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Đà Nẵng" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tháng 6/1996.

Ban Hợp tác Quốc tế – Đại học Đà Nẵng có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng trong công tác quản lý hợp tác quốc tế, hoạch định chiến lược hợp tác với từng trường, từng nước, từng khu vực, từng cá nhân, tổ chức chính phủ và phi chính phủ trên thế giới theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ quốc tế, góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cho giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà Trường.

Print
659 Rate this article:
5.0