Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023

23/09/2019

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023

10/09/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023

Quyết định về việc thành lập Ban Điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023

10/09/2019

Quyết định về việc thành lập Ban Điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023