Mẫu văn bản KHCN

 I. ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT Mẫu Tên tài liệu
1 PLI-Mẫu 1 Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
2 PLI-Mẫu 2 Bản nhận xét và đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
3 PLI-Mẫu 3 Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
4 PLI-Mẫu 4 Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
5 PLI-Mẫu 5 Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
6 PLI-Mẫu 6 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
7 PLI-Mẫu 7 Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
8 PLI-Mẫu 8 Bản nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
9 PLI-Mẫu 9 Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
10 PLI-Mẫu 10 Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
11 PLI-Mẫu 11 Biên bản họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
12 PLI-Mẫu 12 Biên bản họp Tổ thẩm định nội dung, kính phí của đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
13 PLI-Mẫu 13 Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
14 PLI-Mẫu 14 Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
15 PLI-Mẫu 15 Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
16 PLI-Mẫu 16 Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
17 PLI-Mẫu 17 Bản nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
18 PLI-Mẫu 18 Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
19 PLI-Mẫu 19 Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
20 PLI-Mẫu 20 Biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
21 PLI-Mẫu 21 Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
22 PLI-Mẫu 22 Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bằng tiếng Anh
23 PLI-Mẫu 23 Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
24 PLI-Mẫu 24 Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
25 PLI-Mẫu 25 Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
26 PLI-Mẫu 26 Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
27 PLI-Mẫu 27 Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
28 PLI-Mẫu 28 Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
29 PLI-Mẫu 29 Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
30 PLII-Mẫu 1 Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
31 PLII-Mẫu 2 Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

 

  II. ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

STT Mẫu Tên tài liệu
1 Mẫu 1 Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
2 Mẫu 2 Bản nhận xét và đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
3 Mẫu 3 Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
4 Mẫu 4 Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
5 Mẫu 5 Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
6 Mẫu 6 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
7 Mẫu 7 Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
8 Mẫu 8 Bản nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
9 Mẫu 9 Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
10 Mẫu 10 Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
11 Mẫu 11 Biên bản họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
12 Mẫu 12  Biên bản họp Tổ thẩm định nội dung, kính phí của đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
13 Mẫu 13 Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
14 Mẫu 14 Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
15 Mẫu 15 Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
16 Mẫu 16 Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
17 Mẫu 17 Bản nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
18 Mẫu 18 Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
19 Mẫu 19 Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
20 Mẫu 20 Biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
21 Mẫu 21 Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
22 Mẫu 22 Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng bằng tiếng Anh
23 Mẫu 23 Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học Đà Nẵng đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
24 Mẫu 24 Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
25 Mẫu 25 Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học Đà Nẵng đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
26 Mẫu 26 Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học Đà Nẵng đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
27 Mẫu 27 Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học Đà Nẵng đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
28 Mẫu 28 Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
29 Mẫu 29 Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
30 Mẫu D05 (Quỹ KHCN) Thuyết minh đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng (Quỹ KHCN)
31 Mẫu D14 (Quỹ KHCN)  Đề nghị nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng
32 Mẫu Slide Mẫu slide báo cáo thuyết minh 
Print
5681 Rate this article:
3.3