Dự án "HARMONY" quốc tế hóa và hợp tác trao đổi trực tuyến

31/12/2021

Thời gian thực hiện: 2021 - 2023

Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học (PHER) - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

30/12/2021

Dự án Hợp Tác Đổi mới Giáo Dục Đại Học (PHER) là sáng kiến kéo dài 5 năm nhằm hiện đại hoá ba đại học hàng đầu của Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQGTPHCM), Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN); và hỗ trợ phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, nằm trong Khung Chương trình Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Đại học của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Dự án “Đổi mới Quản trị Đại học ở Đông Nam Á" (PURSEA)

21/12/2021

Thời gian thực hiện dự án:  từ 15/01/2020 đến ngày 15/01/2023.

1234