Thống kê các Hội nghị, hội thảo Đại học Đà Nẵng tổ chức trong năm 2019

12/03/2020

Trong năm 2019, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức nhiều Hội nghị, hội thảo cấp quốc gia và quốc tế:

Trong năm 2018, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức nhiều Hội nghị, hội thảo cấp quốc gia và quốc tế

17/01/2020

Trong năm 2018, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức nhiều Hội nghị, hội thảo cấp quốc gia và quốc tế: