Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế

PGS. TS. Phạm Anh Đức

Chức vụ: Quyền Trưởng ban Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.09, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Email: paduc@ac.udn.vn
Tel: 091 345 2 678
Profile/CV: http://scv.udn.vn/paduc

PGS. TS. Nguyễn Thành Đạt

Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.01, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Email: ntdat@ac.udn.vn
Tel: 0986193302
Profile/CV: http://scv.udn.vn/datnt

TS. Trương Lê Bích Trâm

Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.08, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Email: tlbtram@ac.udn.vn
Tel: 0914 240 345
Profile/CV: http://scv.udn.vn/tramtlb

ThS. Hồ Lộng Ngọc

Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.07, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Email: hlngoc@ac.udn.vn
Tel: 0905123320
Profile/CV: http://scv.udn.vn/hongoc

Mảng Khoa học Công nghệ - Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế

ThS. Trần Thị Như Quỳnh

Chức vụ: Chuyên viên Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.08, Tầng 10, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Email: ttnquynh@ac.udn.vn
Tel: 0905328253
Profile/CV: http://scv.udn.vn/quynhtran

ThS. Phan Thị Tú Nga

Chức vụ: Chuyên viên Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.08, Tầng 10, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Email: ngaptt@ac.udn.vn
Tel: 0913410352

ThS. Trần Thị Hoàn

Chức vụ: Chuyên viên Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.08, Tầng 10, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Email: tthoan@ac.udn.vn
Tel: 0905240782
Profile/CV: http://scv.udn.vn/tthoan

Mảng Hợp tác Quốc tế - Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế

CN. Trương Công Vũ Hằng

Chức vụ: Chuyên viên Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.05, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Email: tcvhang@ac.udn.vn
Tel: 0974 045 945

CN. Lê Thị Thiên An

Chức vụ: Chuyên viên Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.05, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Email: lttan@ac.udn.vn
Tel: 0907071287

CN. Lê Thị Hồng Oanh

Chức vụ: Chuyên viên Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.05, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Email: lthoanh@ac.udn.vn
Tel: 0906.520.576

CN. Trịnh Quang Chinh

Chức vụ: Chuyên viên Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.05, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Email: tqchinh@ac.udn.vn
Tel: 0349373141

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

GS. TSKH. Bùi Văn Ga

Chức vụ: Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.07, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Email: buivanga@ac.udn.vn
Tel: 0913402278
Profile/CV: http://scv.udn.vn/Buivanga

ThS. Huỳnh Thị Tâm Thương

Chức vụ: Chuyên viên Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.01, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Email: thuonght@ac.udn.vn
Tel: 0236.381 77 88/ 0905 67 59 79
Profile/CV: http://scv.udn.vn/thuonght

ThS. Trương Bách Tuệ

Chức vụ: Chuyên viên Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B10.01, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Email: tbtue@ac.udn.vn
Tel: 0914028111
Profile/CV: http://scv.udn.vn/truongbachtue

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Rủi ro & Khoa học An Toàn - Đại học Đà Nẵng

TS. Lê Anh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Rủi ro & Khoa học An Toàn, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B08.03, TT Nghiên cứu Quản lý Rủi ro & Khoa học An Toàn - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Email: latuan@ac.udn.vn
Tel: 0905123320
Profile/CV: http://scv.udn.vn/latuan

Trung tâm Nhật Bản - Đại học Đà Nẵng

TS. Hoàng Hải

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Nhật Bản; Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B.7010, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Email: hhai@ac.udn.vn
Tel: 0905211102
Profile/CV: http://scv.udn.vn/hoanghai

Tăng Long Hoàng Điệp

Chức vụ: Chuyên viên, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ: B.7010, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
Email: tlhdiep@ac.udn.vn
Tel: 0962787788

Print
657 Rate this article:
2.0