DANH MỤC HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. CÁC VĂN BẢN VỀ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM;

II. CÁC VĂN BẢN VỀ NHẬP XUẤT CẢNH CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI;

III. CÁC VĂN BẢN VỀ HỘI NGHỊ HỘI THẢO QUỐC TẾ (Cập nhật Công văn 06/2020/QĐ-TTg v/v Quyết định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam );

IV. CÁC VĂN BẢN VỀ HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI VỀ PHÁP LUẬT, GIÁO DỤC ĐÀO TẠO;

V. CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ NGUỒN VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ;

VI. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TÀI CHÍNH;

VII. CÁC CÔNG VĂN, CHỈ THỊ VỀ ĐI NƯỚC NGOÀI;

VIII. CÁC VĂN BẢN KHÁC;

IX. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ (Cập nhật Quyết định số 2268/QĐ-ĐHĐN ngày 01/6/2023 của ĐHĐN ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại ĐHĐN)

STT Thông tin Trích yếu

I. CÁC VĂN BẢN VỀ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

1

KH: 136/2007/NĐ-CP
Ngày BH: 17/8/2007
Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
NBH: Chính phủ
Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
(Link)

2

KH: 65/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 06/9/2012
Ngày HL: 10/11/2012
NBH: Chính phủ
Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của côngdân Việt Nam
 (Link)

3

KH: 94/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 16/10/2015
Ngày HL: 01/12/2015
NBH: Chính phủ
Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
(Link)

4

KH: 06/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 25/01/2010
Ngày HL: 15/3/2010
NBH: Chính phủ
Nghị định Quy định những người là công chức  
(Link)

5

KH: 08/2009/TTLT/BCA-BNG
Ngày BH: 06/10/2009
Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký
NBH: Bộ Công an – Bộ Ngoại giao
Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
(Link)

6

KH: 08/2013/TTLT-BCA-BNG
Ngày BH: 20/8/2013
Ngày HL: 05/10/2013
NBH: Bộ Công an – Bộ Ngoại giao
Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06/10/2009 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài
(Link)

7

KH: 02/2013/TT-BNG    Ngày BH: 25/6/2013
Ngày HL: 15/8/2013
NBH: Bộ Ngoại giao
Thông tư Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực
(Link)

8

KH: 07/2013/TT-BCA   Ngày BH: 30/01/2013
Ngay HL: 20/3/2013
NBH: Bộ Ngoại giao
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn cấp, sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC 
(Link)

9

KH: 29/2016/TT-BCA   Ngày BH: 06/7/2016
Ngày HL: 20/8/2016
NBH: Bộ Công an
Thông tư Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam
(Link)

II. CÁC VĂN BẢN VỀ NHẬP XUẤT CẢNH CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1

KH: 371/A37-P2
Ngày BH: 06/9/2011
NBH: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh – Bộ Công an
Giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài

(Link)

2

KH: 01/2012/TTLT-BCA-BNG
Ngày BH: 03/01/2012
Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký
NBH: Bộ Công an – Bộ Ngoại giao
Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 
Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam
(Link)

3

KH: 102/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 05/9/2013
Ngày HL: 01/11/2013
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
(Link)

4

KH: 03/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày BH: 20/01/2014
Ngày HL: 10/3/2014
NBH: Quốc hội
Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
(Link)

5

KH: 47/2014/QH13
Ngày BH: 16/6/2014
Ngày HL: 01/01/2015
NBH: Quốc hội
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
(Link)

6

KH: 30/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 24/12/2018
Ngày HL: 08/02/2019
NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
(Link)

III. CÁC VĂN BẢN VỀ HỘI NGHỊ HỘI THẢO QUỐC TẾ

1
KH: 06/2020/QĐ-TTg
Ngày BH: 21/02/2020
Ngày HL: 15/4/2020N
BH: Thủ tướng

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

2

KH: 78/2008/NĐ-CP
Ngày BH: 17/7/2008
Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
NBH: Chính phủ
Nghị định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật
(Link)

3

KH: 10/2008/TT-BTP
Ngày BH: 31/12/2008
Ngày HL: Sau 45 ngày kể từ ngày ký
NBH: Bộ Tư pháp
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật
(LinkLink Mẫu số 1Link Mẫu số 2)

4

KH: 21/2013/QĐ-UBND
Ngày BH: 09/7/2013
Ngày HL: sau 10 ngày kể từ ngày ký
NBH: UBND thành phố Đà Nẵng
Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Link)

5

KH: 5465/QĐ-UBND
Ngày BH: 12/8/2014
Ngày HL: 12/8/2014
NBH: UBND thành phố Đà Nẵng
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại thành phố Đà Nẵng
(Link)

IV. CÁC VĂN BẢN VỀ HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI VỀ PHÁP LUẬT, GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

1

KH: 78/2008/NĐ-CP
Ngày BH: 17/7/2008
Ngày HL: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
NBH: Chính phủ
Nghị định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật
(Link)

2

KH: 34/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/10/2014
Ngày HL: 01/12/2015
NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
(Link)

3

KH: 86/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 06/6/2018
Ngày HL: 01/8/2018
NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
(Link)

V. CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ NGUỒN VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

1

KH: 82/2007/TT-BTC
Ngày BH: 12/7/2007
Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
NBH: Bộ Tài chính
Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN
(Link Link phụ lục 2Link phụ lục 3Link phụ lục 4Link Mẫu C1, Mẫu C2, Mẫu C3)

2

KH: 04/2007/TT-BKH
Ngày BH: 30/7/2007
Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
NBH: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ)
(Link)

3

KH: 01/2008/TT-BNG
Ngày BH: 04/02/2008
Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
NBH: Bộ Ngoại giao
Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
(Link)

4

KH: 111/2008/TT-BTC
Ngày BH: 24/11/2008
Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
NBH: Bộ Tài chính
Thông tư về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của  nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
(Link)

5

KH: 219/2009/TT-BTC
Ngày BH: 19/11/2009
Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký
NBH: Bộ Tài chính
Thông tư về quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn ODA
(LinkLink phụ lục 1)

6

KH: 119/2009/QĐ-TTg
Ngày BH: 01/10/2009
Ngày HL: 20/11/2009
NBH: Thủ tướng
Quyết định ban hành về Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA
(Link)

7

KH: 80/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 08/07/2020
Ngày HL: 17/09/2020
NBH: Chính phủ
Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
(Link)

8

KH: 07/2010/TT-BKH
Ngày BH: 30/3/2010
Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký
NBH: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư hướng dẫn Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ
(LinkLink phụ lục)

9

KH: 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC
Ngày BH: 28/5/2010
Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký
NBH: Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg, ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ
(Link)

10

KH: 192/2011/TT-BTC     Ngày BH: 26/12/2011
Ngày HL: 01/3/2012
NBH: Bộ Tài chính
Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
(Link)

11

KH: 218/2013/TT-BTC     Ngày BH: 31/12/2013Ngày HL: 15/02/2013
NBH: Bộ Tài chính
Thông tư Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ
(Link)

12

KH: 16/2016/NĐ-CP

Ngày BH: 16/3/2016Ngày HL: 02/5/2016

NBH: Chính phủ
Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
(Link)

13

KH: 132/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 01/10/2018
Ngày HL: 01/10/2018
NBH: Chính phủ
Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016của Chính phủvề quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
(LinkLink đính chính nghị định)

VI. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TÀI CHÍNH

1

KH: 82/2007/TT-BTC
Ngày BH: 12/7/2007
Ngày HL: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
NBH: Bộ Tài chính
Thông tư về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
(Link;Link phụ lục 2Link phụ lục 3Link phụ lục 4Link Mẫu C1, Mẫu C2, Mẫu C3)

2

KH: 111/2008/TT-BTC      Ngày BH: 24/11/2008
Ngày HL: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
NBH: Bộ Tài chính
Quyết định Về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
(Link)

3

KH: 141/2009/TT-BTC     Ngày BH: 13/7/2009Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký
NBH: Bộ Tài chính
Thông tư Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
(Link)

4

KH: 219/2009/TT-BTC      Ngày BH: 19/11/2009     Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký
NBH: Bộ Tài chính
Thông tư về quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn ODA
(LinkLink phụ lục 1)

5

KH: 192/2011/TT-BTC      Ngày BH: 26/12/2011Ngày HL: 01/3/2012
NBH: Bộ Tài chính
Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
(Link)

6

KH: 102/2012/TT-BTC      Ngày BH: 21/6/2012Ngày HL: 10/8/2012
NBH: Bộ Tài chính
Thông tư về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí
(Link)

VII. CÁC CÔNG VĂN, CHỈ THỊ VỀ ĐI NƯỚC NGOÀI

1

KH: 4982/QĐ-BGDĐT      Ngày BH: 24/10/2013Ngày HL: kể từ ngày ký
NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định ban hành Quy chế Quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
(Link)

2

KH: 17/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/5/2014
Ngày HL: 11/7/2014
NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư ban hành về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức
(Link)

VIII. CÁC VĂN BẢN KHÁC

1

KH: 14/2005/QĐ-BKHCN
Ngày BH: 08/9/2005
Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định về Xây dựng và Quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (Link (Quyết định); Link phụ lục (Phụ lục); Link (bản đầy đủ))

2

KH: 542/TB-VPCP
Ngày BH: 22/11/2017
NBH: Chính phủ
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực

3

KH: 6439/UBND-SYT
Ngày BH: 28/9/2020
NBH: UBND thành phố Đà Nẵng
V/v Hướng dẫn việc nhập cảnh cách ly y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 (Link)

IX. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ

1

KH: 3265/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/9/2021
Ngày HL: 28/9/2021
NBH: Giám đốc ĐHĐN
Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự
(Link)

2

KH: 2268/ĐHĐN-HTQT
Ngày BH: 01/6/2023
Ngày HL: 01/6/2023
NBH: Giám đốc ĐHĐN
***Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng
(
Link)

3

KH: 639/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2021
Ngày HL: 03/02/2021
NBH: Giám đốc ĐHĐN
Quy định tên giao dịch tiếng Anh của ĐHĐN, các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong ĐHĐN (Link)
 
Print
72 Rate this article:
No rating