Trung tâm NCKH / CGCN

STT Trung tâm nghiên cứu

1

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Tư vấn đầu tư, Trường ĐHBK

2

Trung tâm Dịch thuật, Trường ĐHNN

3

Trung tâm đào tạo quốc tế, Trường ĐHKT

4

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

5

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn kỹ thuật công nghệ

6

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐHBK

7

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐHKT

8

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp, Trường ĐHNN

9

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp, Trường ĐHSP

10

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp, Trường ĐHSPKT

11

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng

12

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Tư vấn kỹ thuật Nền móng - Công trình, Trường ĐHBK

13

Trung tâm Lao động và Dân số

14

Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ môi trường

15

Trung tâm Nghiên cứu điện – điện tử

16

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường ĐHSP

17

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước, Trường ĐHBK

18

Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị áp lực và Năng lượng mới

19

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng thiết bị và Công nghệ cơ khí

20

Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

21

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Bồi dưỡng nguồn nhân lực, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

22

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn du lịch

23

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai thiết bị nâng chuyển

24

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng năng lượng thay thế

25

Trung tâm Ngoại ngữ

26

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa

27

Trung tâm Phát triển động lực thúc đẩy cá nhân

28

Trung tâm Phát triển phần mềm

29

Trung tâm Phát triển quản trị và Tư vấn doanh nghiệp

30

Nghiên cứu phát triển và Quản lý dịch vụ Logistics

31

Trung tâm Tin học bách khoa

32

Trung tâm Tư vấn việc làm và Du học tự túc

33

Trung tâm Thể thao

34

Trung tâm Thông tin – Học liệu và Truyền thông

35

Trung tâm Y khoa - Đại học Đà Nẵng

36

Viện Công nghệ cơ khí và Tự động hóa

37

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Rủi ro và Khoa học An toàn

38

Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến

39

Trung tâm Nhật Bản

 

Print
1313 Rate this article:
No rating