LIÊN KẾT KHÁC
12

Tin tức

Chuyên san ICT của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng tiếp tục được NAFOSTED đưa vào Danh mục tạp chí quốc gia uy tín năm 2021

Vừa qua, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đã ban hành các Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín năm 2021 theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản lý NAFOSTED (số 95/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 30/12/2021).

Theo đó, Chuyên san công nghệ thông tin và truyền thông (Journal of Science and Technology Issue on Information and Communications Technology, gọi tắt là Chuyên san ICT, http://ict.jst.udn.vn/index.php/jst) của Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KHCN) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tiếp tục vinh dự có tên trong Danh mục này.


Tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng quốc tế 

Chuyên san ICT của Tạp chí KHCN ĐHĐN xuất bản các bài báo khoa học (bằng tiếng Anh) với mã định danh DOI của CrossRef, được NAFOSTED chọn đưa vào danh mục tạp chí uy tín quốc gia từ năm 2019 và năm 2021 tiếp tục khẳng định uy tín là một trong 9 Tạp chí hàng đầu quốc gia ngành Khoa học thông tin và máy tính.

Xem Danh mục tạp chí quốc gia uy tín năm 2021 của NAFOSTED tại đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN

Print
201 Rate this article:
No rating