LIÊN KẾT KHÁC
Số liệu CBVC Đại học Đà Nẵng năm 2015

21/08/2019

Tính đến tháng 12/2015, đội ngũ cán bộ viên chức và lực lượng giảng viên cơ hữu của ĐHĐN với 2.296 cán bộ, trong đó có 1.444 giảng viên.

Đầu tiên4748495052545556Cuối cùng