Cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động của Hội đồng Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026

 

Cơ cấu tổ chức:

Thường trực Hội đồng:

   TS. Phan Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng

   PGS.TS. Đinh Thành Việt - Thư ký Hội đồng

   PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ

Ban Tổ chức - Nhân sự:

  • Trưởng ban: TS. Phan Bảo An

  • Các ủy viên:

    • TS. Huỳnh Phương Nam

    • TS. Đào Thị Thanh Phượng

    • TS. Nguyễn Đình Vĩnh

    • ThS. Lê Ngọc Khánh (Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN - thành viên mời)

    • ThS. Ngô Thị Hương Giang (Phó Trưởng ban Ban Thanh tra – Pháp chế ĐHĐN - thành viên mời)

Ban Đào tạo - Khoa học Công nghệ:

  • Trưởng ban: PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm

  • Các ủy viên:

    • PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

    • GS.TSKH. Bùi Văn Ga

    • PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng

    • TS. Tô Văn Hùng

    • Lý Trần Hà Ny 

    • ThS. Phạm Trường Sơn

    • PGS.TS. Đinh Thành Việt

Ban Tài chính - Tài sản:

  • Trưởng ban: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

  • Các ủy viên:

    • ThS. Ngô Tấn Cư

    • TS. Đặng Việt Dũng

    • ThS. Nguyễn Hữu Hòa

    • PGS.TS. Võ Văn Minh

Ban Kiểm soát:

  • Trưởng ban: TS. Cao Xuân Tuấn

  • Các ủy viên:

    • ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh

    • TS. Nguyễn Đức Hùng

    • PGS.TS. Phạm Quốc Khánh

    • GS.TS. Trần Văn Nam

    • TS. Huỳnh Thị Tam Thanh

 

Quy chế hoạt động:

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng ĐHĐN.

Print
2825 Rate this article:
No rating