Thông báo của Hội đồng Đại học Đà Nẵng

NỘI DUNG TRÍCH YẾU SỐ VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NỘI DUNG NĂM
Thông báo cho ý kiến về chủ trương mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn
05/TB-HĐĐH 14/02/2023 Xem tại đây 2023
Thông báo kết luận vv mở ngành của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 44/TB-HĐĐH 03/10/2022 Xem tại đây 2022
Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng tại  cuộc họp Thường trực Hội đồng và Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng ngày 14/9/2022 về việc thông qua Đề án vị trí việc làm của Khoa Y - Dược giai đoạn 2022-2025 42/TB-HĐĐH 15/9/2022 Xem tại đây 2022
Thông báo vv điều chỉnh tên đề án thành lập Trường Đại học Quốc tế trên cơ sở phát triển Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh thuộc Đại học Đà Nẵng 40/TB-HĐĐH 09/9/2022 Xem tại đây 2022
Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng tại cuộc họp Thường trực Hội đồng và Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum và Khoa Y - Dược 38/TB-HĐĐH 08/8/2022 Xem tại đây 2022
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng tại cuộc họp Thường trực Hội đồng và Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng về Quy chế Tổ chức và hoạt động, Đề án vị trí việc làm của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Đào tạo Thường xuyên giai đoạn 2022-2025 27/TB-HĐĐH 30/5/2022 Xem tại đây 2022
TBKL của Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng tại cuộc họp Thường trực Hội đồng mở rộng ngày 18/4/2022 về việc thông qua danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án ODA - ĐHĐN 24/TB-HĐĐH 18/4/2022 Xem tại đây 2022
Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN tại Cuộc họp Thường trực Hội đồng ngày 15/3/2022 17/TB-HĐĐH 15/3/2022 Xem tại đây 2022
Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng tại cuộc họp Thường trực Hội đồng Đại học Đà Nẵng ngày 28/02/2022 13/TB-HĐĐH 28/02/2022 Xem tại đây 2022
Thông báo góp ý cho các dự thảo phân ban Hội đồng ĐHĐN, dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2022, dự thảo kế hoạch giám sát năm 2022 12/TB-HĐĐH 22/02/2022 Xem tại đây 2022
Thông báo của Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN về việc lấy ý kiến HĐ ĐHĐN về thay thế thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN nhiệm kỳ 2020-2025 09/TB-HĐĐH 16/02/2022 Xem tại đây 2022
Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN tại Cuộc họp Thường trực Hội đồng mở rộng 01/TB-HĐĐH 01/11/2022 Xem tại đây 2022

 

Print
3787 Rate this article:
No rating