Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Đại học Đà Nẵng

 

Hội đồng ĐHĐN có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Nghị quyết số 08/NQ-HĐĐH ngày 12/7/2021 của Hội đồng ĐHĐN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐN; Nghị quyết số 13/NQ-HĐĐH ngày 07/9/2021 của Hội đồng ĐHĐN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐN. Cụ thể như sau:

1. Quyết định về cơ cấu tổ chức, đơn vị thành viên của ĐHĐN; tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN, Phó Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN, thành viên Hội đồng ĐHĐN; tiêu chuẩn Giám đốc ĐHĐN, Phó Giám đốc ĐHĐN; quyết định và trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc ĐHĐN; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc ĐHĐN trên cơ sở đề xuất của Giám đốc ĐHĐN; quyết định công nhận, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng các trường đại học thành viên; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN, Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng trường các trường đại học thành viên; bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN, Giám đốc ĐHĐN vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất.

2. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ trong hoạt động của ĐHĐN và các quy định khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của ĐHĐN, việc kết nạp thành viên mới, tổ chức lại ĐHĐN theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định về phương hướng đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHĐN.

5. Quyết định chính sách đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, nguồn lực dùng chung trong ĐHĐN; chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển ĐHĐN; quyết định chủ trương đầu tư, sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của ĐHĐN theo các quy định hiện hành; quy định chính sách tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của các chức danh quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN theo kết quả, hiệu quả công việc; quy định chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, thông qua quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của ĐHĐN.

6. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng ĐHĐN, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của ĐHĐN và trách nhiệm giải trình của Giám đốc ĐHĐN, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của ĐHĐN. Báo cáo hằng năm về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng ĐHĐN.

7. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng ĐHĐN; thực hiện công khai minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng ĐHĐN; chịu sự giám sát của xã hội và các tổ chức, cá nhân trong ĐHĐN.

8. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Print
1694 Rate this article:
No rating